Usvojen Pravilnik o zaštiti na radu Edukacijsko-rehabilitacijskog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Na temelju članka 19. stavak 2. Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 94/18, 96/18) i članka 41. Statuta Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, OIB: 34967762426, (dalje u tekstu: Fakultet ili poslodavac) te nakon provedenog savjetovanja sa sindikalnim povjerenikom, Fakultetsko vijeće Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, na sjednici održanoj dana 27. siječnja 2020. godine donijelo je Pravilnik o zaštiti na radu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Pravilnik o zaštiti na radu ERF-a stupa na snagu istekom osmog (8) dana od dana objave na oglasnoj ploči Fakulteta i na mrežnoj stranici Fakulteta.