Usvojen Pravilnik o zaštiti dostojanstva radnika Edukacijsko-rehabilitacijskog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Na temelju članaka 26., 27. i 134. Zakona o radu (Narodne novine broj 93/2014, 127/17, 98/19), članka 41. Statuta Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, OIB: 34967762426, te odredaba Zakona o suzbijanju diskriminacije (NN 85/08, 112/12) i Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/2008, 125/2011, 20/2012, 138/2012, 69/2017), a nakon provedenog savjetovanja sa sindikalnim povjerenikom, Fakultetsko vijeće Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, na sjednici održanoj dana 27. siječnja 2020. godine donijelo je Pravilnik o zaštiti dostojanstva radnika Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Pravilnik o zaštiti dostojanstva radnika ERF-a stupa na snagu istekom osmog (8) dana od dana objave na oglasnoj ploči Fakulteta i na mrežnoj stranici Fakulteta.