Natječaj za izbor više izvršitelja u znanstveno-nastavna i suradnička zvanja

Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb, Borongajska cesta 83f raspisuje

NATJEČAJ za izbor

 1. jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju docent, u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti/ili Logopedija/ili Psihologija, na Katedri za informatiku, statistiku i tehnologiju, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom (Suglasnost Sveučilišta u Zagrebu Klasa: 100-01/16-03/246, Urbroj: 380-012/246-16-3 od 3. kolovoza 2016.)
 2. jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju docent, u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, grana: poremećaji u ponašanju, na Odsjeku za poremećaje u ponašanju, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom (Suglasnost Sveučilišta u Zagrebu Klasa: 100-01/16-03/117, Urbroj: 380-012/246-16-6 od 29. srpnja 2016.)
 3. jednog izvršitelja na razvojno radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju docent, u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, grana: poremećaji u ponašanju, na Odsjeku za poremećaje u ponašanju, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom (Suglasnost Sveučilišta u Zagrebu Klasa: 100-01/15-02/16, Urbroj: 380-012/246-16-6 od 21. srpnja 2016.)
 4. dva izvršitelja na razvojno radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju docent, u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, grana: inkluzivna edukacija i rehabilitacija, na Odsjeku za inkluzivnu edukaciju i rehabilitaciju, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom (Suglasnost Sveučilišta u Zagrebu Klasa: 100-01/15-02/16, Urbroj: 380-012/246-16-6 od 21. srpnja 2016.)
 5. jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistent, u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Logopedija, na Odsjeku za logopediju, na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom (Suglasnost Sveučilišta u Zagrebu Klasa: 100-01/16-03/246, Urbroj: 380-012/246-16-3 od 3. kolovoza 2016.)

Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Svi pristupnici obvezni su u prijavi na natječaj naznačiti točku koja se odnosi na zvanje i radno mjesto za koje se prijavljuju.

Prednost na natječaj imaju pristupnici s:

točka 1. - naprednim znanjem iz statističkih metoda i znanstvene metodologije u području društvenih znanosti te iskustvo u poučavanju o istima;

točka 2. - ekspertizom u području teorija socijalne pedagogije, poremećaja u ponašanju djece i adolescenata te maloljetničke delinkvencije;

točka 3. - ekspertizom u području prevencijske znanosti, poremećaja u ponašanju djece i adolescenata te mentalnog zdravlja;

točka 4. - ekspertizom u području poremećaja iz spektra autizma (jedan izvršitelj), a drugi izvršitelj vezano uz suvremenu teoriju inkluzije i modele invaliditeta.

Pristupnici na natječaj pod točkom 5. moraju ispunjavati i sljedeće uvjete:

 • završen sveučilišni preddiplomski i diplomski studij logopedije
 • prosjek ocjena na preddiplomskom i diplomskom studiju najmanje 4,00
 • prednost: iskustvo u radu na znanstveno-istraživačkim projektima te kliničkom radu u logopediji

Uz pisanu prijavu na natječaj prilaže se:

 • životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta),
 • domovnica ili dokaz o državljanstvu neke druge države,
 • preslika odgovarajućih diploma,
 • podatci o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti,
 • dokaz o indeksiranosti i citiranosti radova te
 • dokazi o ostalim traženim uvjetima.

Životopis i kratki sažetak znanstvene i nastavne djelatnosti te popis radova relevantnih za izbor treba priložiti i u elektroničkom obliku, CD-u.

Strani državljani dužni su priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredno znanje).

Pravo prijave na natječaj imaju pod jednakim uvjetima osobe oba spola.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave se podnose u roku od 30 dana od objave natječaja na adresu:

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Znanstveno-učilišni kampus Borongaj
Borongajska cesta 83 f
10000 Zagreb

Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima natječaja.