Natječaj za prijam zaposlenika u radni odnos na suradničko radno mjesto I. vrste – asistent (1 izvršitelj) i na nastavno radno mjesto I. vrste – stručni suradnik – logoped (1 izvršitelj)

Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, raspisuje

NATJEČAJ

Za izbor i prijam u radni odnos:

1. jednog izvršitelja (m/ž) na suradničko radno mjesto I. vrste – asistent, u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, na određeno vrijeme (do povratka odsutne zaposlenice), u punom radnom vremenu, na Odsjeku za oštećenja vida Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta

Uvjeti:

 • završen sveučilišni prijediplomski i sveučilišni diplomski/ sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij rehabilitacije/edukacijske rehabilitacije
 • stečeni ishodi učenja iz područja oštećenja vida
 • iskustvo rada s osobama s oštećenjem vida.

2. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste - stručni suradnik – logoped, na određeno vrijeme (najdulje 3 mjeseca), u punom radnom vremenu, u Nastavno-kliničkom centru Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta

Uvjeti:

 • završen sveučilišni diplomski ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij logopedije
 • radno iskustvo u području  komunikacijskih i jezičnih poremećaja i specifičnih teškoća učenja
 • radno iskustvo na poslovima timske procjene za djecu predškolske i školske dobi te odrasle sa specifičnim teškoćama učenja

Prednosti:

 • završena edukacija za primjenu Novih Reynell razvojnih jezičnih ljestvica (NRDLS-HR)  i Testa za procjenjivanje predvještina čitanja i pisanja – predČiP
 • iskustvo sudjelovanja u znanstveno-stručnim projektima.

Pristupnici iz točke 1. ovog natječaja moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22), Statutom Sveučilišta u Zagrebu i Statutom Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti:

 • životopis,
 • dokaze o ispunjavanju natječajnih uvjeta/prednosti,
 • dokaz o državljanstvu (e-domovnica),
 • elektronički zapis o radno-pravnom statusu,
 • dokaz o naprednom poznavanju hrvatskog jezika (C1) za strane državljane, te
 • dokaze o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti (ako je primjenjivo).

Pristupnici koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na razgovor i/ili pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.

Svi pristupnici obvezni su u prijavi na natječaj jasno naznačiti točku natječaja na koju se prijavljuju, odnosno radno mjesto za koje se prijavljuju.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu.

Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. st. 1. - 3. i čl. 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17; poveznica:https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji) da dostave dokaze u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju; poveznica:  https://branitelji.gov.hr/userdocsimages/ng/12%20prosinac/zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20pri%20zapo%C5%A0ljavanju.pdf

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijave na točku 1. ovog natječaja je 30 dana, a na točku 2. je 8 dana od dana raspisivanja natječaja u „Narodnim novinama“.

Prijava i prateća dokumentacija se podnose u elektroničkom obliku na sljedeću mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Rezultati o provedbi natječaja i odabiru kandidata bit će objavljeni na web stranici Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta.