Natječaj za prijam zaposlenika u radni odnos na suradničko radno mjesto I. vrste – asistent (1 izvršitelj) i na nastavno radno mjesto I. vrste – predavač (1 izvršitelj)

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, raspisuje

NATJEČAJ

Za izbor i prijam u radni odnos:

1. jednog izvršitelja (m/ž) na suradničko radno mjesto I. vrste – asistent, u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za inkluzivnu edukaciju i rehabilitaciju

Uvjeti:

  • završen sveučilišni prijediplomski i sveučilišni diplomski/ sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij rehabilitacije/edukacijske rehabilitacije
  • prosjek ocjena 4,6 ili viši na prijediplomskom, diplomskom odnosno integriranom prijediplomskom i diplomskom studiju
  • stečeni ishodi učenja iz područja inkluzivne edukacije i rehabilitacije

Poželjno: iskustvo sudjelovanja u preventivnim školskim programima.

Prosjek ocjena iz točke 2. natječajnih uvjeta potrebno je zadovoljiti za svaku razinu studija posebno.

2. jednog izvršitelja (m/ž) na nastavno radno mjesto I. vrste – predavač, u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, na određeno vrijeme (do povratka na rad odsutne zaposlenice), u punom radnom vremenu, na Odsjeku za oštećenja vida

Uvjeti:

  • završen sveučilišni prijediplomski i sveučilišni diplomski/ sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij rehabilitacije/edukacijske rehabilitacije
  • stečeni ishodi učenja iz područja oštećenja vida
  • iskustvo rada s osobama s oštećenjem vida.

Pristupnici iz točke 1. i 2. ovog natječaja moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22), Statutom Sveučilišta u Zagrebu i Statutom Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Uz navedene propise odnosno opće akte, pristupnici iz točke 2. ovog natječaja moraju ispunjavati i uvjete propisane Odlukom o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (NN 12/2012) i Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (NN 120/2021).

Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti životopis, dokaze o ispunjavanju natječajnih uvjeta, dokaz o državljanstvu (preslika domovnice/e-domovnica), elektronički zapis o radno-pravnom statusu, dokaz o naprednom poznavanju hrvatskog jezika (C1) za strane državljane, te dokaze o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti (ako je primjenjivo).

Pristupnici koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na razgovor i/ili pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.

Svi pristupnici obvezni su u prijavi na natječaj jasno naznačiti točku natječaja na koju se prijavljuju, odnosno radno mjesto za koje se prijavljuju.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu.

Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. st. 1. - 3. i čl. 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17; poveznica:https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji) da dostave dokaze u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju; poveznica:  https://branitelji.gov.hr/userdocsimages/ng/12%20prosinac/zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20pri%20zapo%C5%A0ljavanju.pdf

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijave na natječaj je 30 dana od dana raspisivanja natječaja u „Narodnim novinama“.

Prijava i prateća dokumentacija se podnose u elektroničkom obliku na sljedeću mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Rezultati o provedbi natječaja i odabiru kandidata bit će objavljeni na web stranici Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.