Natječaj za izbor i prijam u radni odnos na suradničko radno mjesto I. vrste – asistent (1 izvršitelj) na projektu Višerazinski pristup govornom diskursu u jezičnom razvoju

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, raspisuje

NATJEČAJ

Za izbor i prijam u radni odnos:

 1. jednog izvršitelja (m/ž) na suradničko radno mjesto – asistent, u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Logopedija ili znanstvenom polju: Psihologija ili znanstvenom području: Humanističke znanosti, znanstvenom polju: filologija (znanstvena grana: opće jezikoslovlje – lingvistika), na određeno vrijeme (3 mjeseca), u punom radnom vremenu, na projektu Višerazinski pristup govornom diskursu u jezičnom razvoju (Hrvatska zaklada za znanost, UIP-2017-05-6603)

Uvjeti:

 • završen diplomski sveučilišni ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij logopedije ili psihologije ili lingvistike,
 • upisan doktorski studij prije 2019. godine (uz postojanje prava na status doktoranda još najmanje 3 mjeseca),
 • izvrsno služenje engleskim jezikom.

Dodatni uvjeti:

 • razvijene komunikacijske vještine, prvenstveno akademsko pisanje,
 • iskustvo aktivnog sudjelovanja u znanstveno-istraživačkim projektima, posebno s temom jezičnog usvajanja ili jezične obrade,
 • održana izlaganja na znanstvenim skupovima, posebno s temom jezičnog usvajanja ili jezične obrade,
 • objavljeni radovi u znanstvenim časopisima, posebno s temom jezičnog usvajanja ili jezične obrade,
 • nagrade i priznanja.

Dokumenti uz prijavu:

 • životopis (Europass, sukladno uputama za izradu),
 • motivacijsko pismo u kojem je opisano zadovoljenje uvjeta propisanih ovim natječajem,
 • domovnica ili dokaz o državljanstvu neke druge države,
 • preslika odgovarajućih diploma,
 • potvrda o upisanom doktorskom studiju,
 • dokaz o naprednom poznavanju hrvatskog jezika (C1) za strane državljane,
 • dokaze o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti (ako je primjenjivo).

Pristupnici ovog natječaja moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22), Statutom Sveučilišta u Zagrebu i Statutom Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Pristupnici koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na razgovor i/ili pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu.

Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. st. 1. - 3. i čl. 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17; poveznica:https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji) da dostave dokaze u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju; poveznica:  https://branitelji.gov.hr/userdocsimages/ng/12%20prosinac/zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20pri%20zapo%C5%A0ljavanju.pdf

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijave na ovaj natječaj je 30 dana (od dana raspisivanja natječaja u Narodnim novinama).

Prijava i prateća dokumentacija se podnose u elektroničkom obliku na sljedeću mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Rezultati o provedbi natječaja i odabiru kandidata bit će objavljeni na web stranici Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.