Natječaj za izbor i prijam u radni odnos na suradničko radno mjesto I. vrste – asistent (2 izvršitelja) i na radno mjesto III. vrste – stručni referent (1 izvršitelj)

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, raspisuje

NATJEČAJ

Za izbor i prijam u radni odnos:

1. jednog izvršitelja (m/ž) na suradničko radno mjesto I. vrste asistent, za znanstveno područje: Društvene znanosti, znanstveno polje Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za oštećenja vida

Uvjet:

 • završen preddiplomski sveučilišni i diplomski sveučilišni/integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij rehabilitacije/edukacijske rehabilitacije
 • prosjek ocjena 4,5 ili viši na diplomskom/integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju
 • stečeni ishodi učenja iz područja oštećenja vida

2. jednog izvršitelja (m/ž) na suradničko radno mjesto I. vrste asistent, za znanstveno područje: Društvene znanosti, znanstveno polje Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za motoričke poremećaje, kronične bolesti i art terapije

Uvjet:

 • završen preddiplomski sveučilišni i diplomski sveučilišni/integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij rehabilitacije/edukacijske rehabilitacije
 • prosjek ocjena 4,5 ili viši na diplomskom/integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju
 • stečeni ishodi učenja iz područja motoričkih poremećaja, kroničnih bolesti i art terapija

Pristupnici iz točke 1. i 2. ovog natječaja moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22), Statutom Sveučilišta u Zagrebu i Statutom Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti: životopis, preslike odgovarajućih diploma/potvrda, dokaz o državljanstvu (preslika domovnice), dokaz o naprednom poznavanju hrvatskog jezika (C1) za strane državljane, te dokaze o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti (ako je primjenjivo).

3. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto III. vrste – stručni referent (interni naziv: referent u studentskoj referadi), na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Referadi za preddiplomske i diplomske studije Odjela općih i pravnih poslova Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Uvjeti:

 • SSS, društveni smjer
 • poznavanje rada na računalu
 • poznavanje engleskog jezika
 • 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

Prednost: poznavanje rada u Informacijskom sustavu visokih učilišta (ISVU)

Probni rad: 2 mjeseca.

Uz pisanu prijavu na natječaj prilaže se:

 • životopis
 • dokazi o ispunjavanju uvjeta
 • dokaz o državljanstvu (preslika domovnice ili e-domovnica),
 • elektronički zapis o radno pravnom statusu.

Pristupnici koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja bit će pozvani na razgovor i/ili pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.

Svi pristupnici obvezni su u prijavi na natječaj jasno naznačiti točku natječaja na koju se prijavljuju, odnosno radno mjesto za koje se prijavljuju.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu.

Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. st. 1. - 3. i čl. 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17; poveznica:https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji) da dostave dokaze u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju; poveznica:  https://branitelji.gov.hr/userdocsimages/ng/12%20prosinac/zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20pri%20zapo%C5%A0ljavanju.pdf

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijave/prijava na točku 1. i 2. ovog natječaja je 30 dana od dana raspisivanja natječaja u „Narodnim novinama“, a na točku 3. rok za podnošenje prijave je 10. veljače 2023. godine.

Prijava i prateća dokumentacija se podnose u elektroničkom obliku na sljedeću mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Rezultati o provedbi natječaja i odabiru kandidata bit će objavljeni na web stranici Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.