Natječaj za izbor i prijam u radni odnos na radno mjesto I. vrste – viši asistent (1 izvršitelj) i prijam u radni odnos na radno mjesto III. vrste – računovodstveni referent (1 izvršitelj)

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, raspisuje

NATJEČAJ

Za izbor i prijam u radni odnos:

1. jednog izvršitelja (m/ž) na suradničko radno mjesto I. vrste – viši asistent, u znanstvenom području: Društvene znanosti, u znanstvenom polju: Logopedija, na određeno vrijeme (najdulje 4 godine), u punom radnom vremenu, na Odsjeku za logopediju

Uvjet:

 • stečeni akademski stupanj doktora znanosti u znanstvenom području Društvene znanosti, u znanstvenom polju: Logopedija
 • radno iskustvo u području glasovno-govornih poremećaja

Pristupnici iz točke 1. ovog natječaja moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22), Statutom Sveučilišta u Zagrebu i Statutom Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti:

 • životopis,
 • preslike odgovarajućih diploma/potvrda, dokaz o državljanstvu (preslika domovnice),
 • dokaz o naprednom poznavanju hrvatskog jezika (C1) za strane državljane, te
 • dokaze o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti.

2. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto III. vrste – računovodstveni referent (interni naziv: referent za obračun plaća i blagajnik) na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na određeno vrijeme (do godinu dana), u punom radnom vremenu

Uvjeti:

 • SSS, ekonomski smjer
 • poznavanje rada na računalu
 • 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

Probni rad: 2 mjeseca.

Uz pisanu prijavu na natječaj prilaže se:

 • životopis
 • dokazi o ispunjavanju uvjeta
 • dokaz o državljanstvu (preslika domovnice ili e-domovnica),
 • elektronički zapis o radno pravnom statusu.

Pristupnici koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na razgovor/pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.

Svi pristupnici obvezni su u prijavi na natječaj jasno naznačiti točku natječaja na koju se prijavljuju, odnosno radno mjesto za koje se prijavljuju.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu.

Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. st. 1. - 3. i čl. 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17; poveznica:https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji) da dostave dokaze u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju; poveznica:  https://branitelji.gov.hr/userdocsimages/ng/12%20prosinac/zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20pri%20zapo%C5%A0ljavanju.pdf

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijave/prijava na točku 1. ovog natječaja je 30 dana od dana raspisivanja natječaja u „Narodnim novinama“, a na točku 2. rok za podnošenje prijave je 31. prosinca 2022. godine.

Prijava i prateća dokumentacija se podnose u elektroničkom obliku na sljedeću mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u propisanom roku.