Natječaj za prijam zaposlenika u radni odnos na radno mjesto I. vrste (u stručnom zvanju) – stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju – edukacijski rehabilitator (1 izvršitelj)

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, raspisuje

NATJEČAJ

Za prijam zaposlenika u radni odnos:

1. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u stručnom zvanju – stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju – edukacijski rehabilitator; u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, u Nastavno-kliničkom centru Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na određeno vrijeme (do povratka odsutne zaposlenice), u punom radnom vremenu.

Uvjeti:

  • Završen preddiplomski sveučilišni studij Rehabilitacija i diplomski sveučilišni studij Edukacijska rehabilitacija odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij rehabilitacije /edukacijske rehabilitacije
  • Najmanje 1 godina radnog iskustva u radu s djecom s poremećajem iz spektra autizma predškolske i školske dobi

Prednost na natječaj imaju pristupnici koji:

  • su završili edukaciju za korištenje ADOS opservacijskog protokola za dijagnostiku autizma,
  • su završili edukacije iz metoda poučavanja osoba s poremećajem iz spektra autizma.

Uz pisanu prijavu na natječaj prilaže se:

  • životopis (Europass, uz detaljno ispunjene opisne kategorije iz kojih je moguće iščitati kako kandidat zadovoljava uvjete i ostvaruje prednosti, ako je primjenjivo)
  • dokaz o državljanstvu (preslika domovnice ili e-domovnica),
  • preslika odgovarajućih diploma,
  • podatci o znanstvenoj i stručnoj djelatnosti (ako je primjenjivo), uz priložene dokaze
  • dokazi o ostalim traženim uvjetima/prednostima
  • elektronički zapis o radno pravnom statusu.

Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na razgovor/pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu.

Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. st. 1. - 3. i čl. 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17; poveznica:https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji) da dostave dokaze u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju; poveznica:  https://branitelji.gov.hr/userdocsimages/ng/12%20prosinac/zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20pri%20zapo%C5%A0ljavanju.pdf

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Pristupnici na natječaj, prijavom na natječaj, izričito su suglasni da Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

Rok za podnošenje prijave/prijava je 8 dana od dana posljednje objave.

Prijave se podnose poštom ili osobno na sljedeću adresu:
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Borongajska cesta 83f
10 000 Zagreb

Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u propisanom roku.