Poništenje dijela natječaja za prijam u radni odnos jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste (u stručnom zvanju) – stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju – logoped objavljenog 31. kolovoza 2022.

Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, objavljuje

PONIŠTENJE DIJELA NATJEČAJA

Poništava se dio natječaja, objavljenog dana 31. kolovoza 2022. godine u Narodnim novinama broj 100, na web stranici Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, te na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, koji se odnosi za prijam u radni odnos:

2. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste (u stručnom zvanju) – stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju – logoped; u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Logopedija, u Nastavno-kliničkom centru Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na određeno vrijeme (najduže godinu dana), u punom radnom vremenu

Uvjet:

  • završen preddiplomski sveučilišni i diplomski sveučilišni studij logopedije odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij logopedije

Prednost: radno iskustvo u poslovima logopedske procjene za djecu predškolske i školske dobi

Obvezan probni rad u trajanju od dva mjeseca.

Uz pisanu prijavu na natječaj prilaže se:

  • životopis
  • dokazi o ispunjavanju uvjeta
  • dokaz o državljanstvu (preslika domovnice ili e-domovnica),
  • elektronički zapis o radno pravnom statusu.

Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na razgovor/pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu.