Natječaj za prijam zaposlenika u radni odnos na radno mjesto I. vrste - stručni suradnik za računovodstvene poslove vezane uz projekte (1 izvršitelj)

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, raspisuje

NATJEČAJ

Za prijam zaposlenika u radni odnos:

  1. jednog izvršitelja (m/ž) radno mjesto I. vrste - stručni suradnik (određene struke ili za određene poslove); interni naziv: stručni suradnik za računovodstvene poslove vezane uz projekte, na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na određeno vrijeme (do tri godine), u punom radnom vremenu

Uvjeti:

  • VSS, područje društvenih znanosti, polje ekonomija
  • poznavanje rada na računalu
  • poznavanje engleskog jezika
  • 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

Poželjno je napredno poznavanje rada na računalu, poznavanje proračunskog računovodstva i radno iskustvo u obavljanju računovodstvenih poslova vezanih uz pripremu financijskih izvještaja i provedbu projekata financiranih iz Europske unije, na visokoobrazovnim ustanovama.

Probni rad: 6 mjeseci

Uz pisanu prijavu na natječaj prilaže se:

  1. životopis
  2. dokazi o ispunjavanju uvjeta
  3. dokaz o državljanstvu (preslika domovnice ili e-domovnica),
  4. elektronički zapis o radno pravnom statusu.

Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na razgovor/pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu.

Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. st. 1. - 3. i čl. 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17; poveznica:https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji) da dostave dokaze u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju; poveznica:  https://branitelji.gov.hr/userdocsimages/ng/12%20prosinac/zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20pri%20zapo%C5%A0ljavanju.pdf

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Pristupnici na natječaj prijavom na natječaj izričito su suglasni da Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

Rok za podnošenje prijave/prijava je 8 dana od dana posljednje objave.

Prijave se podnose poštom ili osobno na sljedeću adresu:

Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Borongajska cesta 83f
10 000 Zagreb

Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u propisanom roku.