Natječaj za izbor u naslovno znanstveno–nastavno zvanje izvanredni profesor (1 izvršitelj) te prijam zaposlenika u radni odnos na radno mjesto I. vrste–stručni suradnik (logoped) (1 izvršitelj) i na radno mjesto III. vrste–stručni referent (1 izvršitelj)

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, raspisuje

NATJEČAJ

Za izbor:

1. jednog izvršitelja (m/ž) u naslovno znanstveno–nastavno zvanje izvanredni profesor, u znanstvenom području: Biomedicina i zdravstvo, u znanstvenom polju: Kliničke medicinske znanosti, na predmetu Forenzička psihijatrija

Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07,45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), te uvjete propisane Statutom Sveučilišta u Zagrebu i Statutom Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti: životopis, preslike odgovarajućih diploma/potvrda, dokaz o državljanstvu (preslika /elektronički zapis domovnice), elektronički zapis o radno pravnom statusu, te dokaze o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti.

Strani državljani dužni su priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredno znanje).

Životopis i popis radova treba priložiti i u elektroničkom obliku, na CD-u.

Za prijam zaposlenika u radni odnos:

2. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik (logoped) u Nastavno-kliničkom centru Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na određeno vrijeme (do povratka nenazočne zaposlenice na rad), u punom radnom vremenu

Obvezni uvjeti:

 • završen preddiplomski sveučilišni i diplomski sveučilišni studij logopedije
 • poznavanje rada na računalu,
 • poznavanje engleskog jezika,
 • 1 godina radnog iskustva

Prednost imaju pristupnici s:

 • radnim iskustvom u poslovima logopedske procjene djece predškolske i školske dobi,
 • radnim iskustvom u izvođenju kliničkih vježbi za studente ili u pripremi prakse

Obvezan probni rad u trajanju od tri mjeseca.

3. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto III. vrste – stručni referent (administrativni tajnik), u Nastavno-kliničkom centru Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na određeno vrijeme (do godinu dana), na pola radnog vremena

Obvezni uvjeti:

 • SSS, društveni smjer,
 • poznavanje rada na računalu,
 • poznavanje engleskog jezika,
 • 1 godina radnog iskustva

Obvezan probni rad u trajanju od dva mjeseca.

Za točke 2.i 3. ovog natječaja- uz pisanu prijavu na natječaj prilaže se:

 1. životopis
 2. dokazi o ispunjavanju uvjeta
 3. dokaz o državljanstvu (preslika domovnice ili e-domovnica),
 4. elektronički zapis o radno pravnom statusu.

Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na razgovor/pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.

Svi pristupnici obvezni su u prijavi na natječaj naznačiti točku natječaja na koju se prijavljuju.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu.

Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. st. 1. - 3. i čl. 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17; poveznica:https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji) da dostave dokaze u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju; poveznica:  https://branitelji.gov.hr/userdocsimages/ng/12%20prosinac/zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20pri%20zapo%C5%A0ljavanju.pdf

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Pristupnici na natječaj prijavom na natječaj izričito su suglasni da Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka

Rok za podnošenje prijave/prijava na 1. točku ovog natječaja je 30 dana, a na 2. i 3. točku 8 dana od dana posljednje objave.

Prijave se podnose poštom ili osobno na sljedeću adresu:

Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Borongajska cesta 83f
10 000 Zagreb

Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u propisanom roku.