Natječaj za prijam zaposlenika u radni odnos na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – asistent (2 izvršitelja)

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, raspisuje

NATJEČAJ za izbor i prijam zaposlenika u radni odnos:

1. jednog (1) izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – asistent, u znanstvenom području: Društvene znanosti, u znanstvenom polju: Logopedija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za logopediju, na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Obvezni uvjet:

  • završen diplomski sveučilišni studij logopedije

Prednost:

  • iskustvo u području afazija, traumatskih ozljeda mozga i demencija

2. jednog (1) izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – asistent, u znanstvenom području: Društvene znanosti, u znanstvenom polju: Logopedija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za logopediju, na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Obvezni uvjet:

  • završen diplomski sveučilišni studij logopedije

Prednost:

  • iskustvo u području govorne akustike i poremećaja glasa

Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07,45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), te uvjete propisane Statutom Sveučilišta u Zagrebu i Statutom Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

U prijavi na natječaj pristupnici su obvezni navesti na koji se natječaj prijavljuju (navesti broj točke/točaka natječaja).

Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti:

  • životopis,
  • preslike odgovarajućih diploma/potvrda,
  • dokaz o državljanstvu (preslika domovnice ili e-domovnica),
  • elektronički zapis o radno pravnom statusu, te
  • dokaze o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti (ako je primjenjivo).

Strani državljani dužni su priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredno znanje).

Životopis i preslike gore navedenih dokumenata treba priložiti i u elektroničkom obliku (na CD-u).

Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na razgovor /pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu.

Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. st. 1. - 3. i čl. 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17; poveznica:https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji) da dostave dokaze u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju; poveznica:  https://branitelji.gov.hr/userdocsimages/ng/12%20prosinac/zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20pri%20zapo%C5%A0ljavanju.pdf

Pravo prijave na natječaj imaju pod jednakim uvjetima osobe oba spola.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Pristupnici na natječaj prijavom na natječaj izričito su suglasni da Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

Rok za podnošenje prijave/prijava na ovaj natječaj je 30 dana od dana posljednje objave.

Prijave se podnose poštom ili osobno na sljedeću adresu:
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Borongajska cesta 83f
10 000 Zagreb

Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u propisanom roku.