Natječaj za prijam zaposlenika u radni odnos na radna mjesta I. vrste: stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju (1 izvršitelj), stručni suradnik (određene struke ili za određene poslove) na projektu EU FENIQS-EU (1 izvršitelj)

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, raspisuje

NATJEČAJ za prijam zaposlenika u radni odnos:

1. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u stručnom zvanju – stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju, u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstveno polje: Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, na određeno vrijeme (do povratka na rad privremeno nenazočne zaposlenice), u punom radnom vremenu, na Odsjeku za inkluzivnu edukaciju i rehabilitaciju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Obvezni uvjet:

 • završen diplomski sveučilišni ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij edukacijske rehabilitacije

Dodatni uvjeti:

 • završene edukacije iz znanstveno utemeljenih programa i pristupa u poučavanju osoba s poremećajem iz spektra autizma
 • višegodišnje iskustvo rada s djecom s poremećajem iz spektra autizma

2. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik (određene struke ili za određene poslove), na projektu Further Enhancing the Implementation of Quality Standards in drug Demand reduction in the EU FENIQS-EU, na određeno vrijeme (najdulje do 31. ožujka 2023. godine odnosno do završetka projekta), na pola radnog vremena, na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Probni rad: šest (6) mjeseci

Uvjeti:

 • VSS, socijalni pedagog
 • iskustvo rada na EU projektima
 • znanje engleskog jezika
 • znanje rada na računalu

Pristupnici su obvezni, u prijavi na natječaj, navesti točku natječaja – radnog mjesta na koju/e se prijavljuju.

Uz pisanu prijavu na natječaj prilaže se:

 • životopis
 • dokazi o ispunjavanju uvjeta
 • elektronički zapis o radnopravnom statusu
 • domovnica ili dokaz o državljanstvu neke druge države

S kandidatima koji ispunjavaju uvjete natječaja može se provesti razgovor/intervju.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu.

Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. st. 1. - 3. i čl. 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17; poveznica:https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji) da dostave dokaze u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju; poveznica:  https://branitelji.gov.hr/userdocsimages/ng/12%20prosinac/zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20pri%20zapo%C5%A0ljavanju.pdf

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Pristupnici na natječaj prijavom na natječaj izričito su suglasni da Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

Rok za podnošenje prijave/prijava je 8 dana od dana posljednje objave.

Prijave se podnose poštom ili osobno na sljedeću adresu:

Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Borongajska cesta 83f
10 000 Zagreb

Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u propisanom roku.