Natječaj za izbor zaposlenika na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavno zvanje–izvanredni profesor (4 izvršitelja), suradničko zvanje–poslijedoktorand (1 izvršitelj) i prijam u radni odnos na radno mjesto III. vrste–stručni referent (1 izvršitelj)

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, raspisuje

NATJEČAJ za izbor:

 1. jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – izvanredni profesor, u znanstvenom području: Društvene znanosti, u znanstvenom polju: Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za oštećenja vida (na predmetima: Procjena osoba oštećena vida, Funkcionalna procjena osoba oštećena vida, Oštećenja vida s dodatnim utjecajnim teškoćama, Komunikacija osoba oštećena vida, Prilagodba nastavnih sredstava za osobe oštećena vida, Gluhosljepoća)
 2. jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – izvanredni profesor, u znanstvenom području: Društvene znanosti, u znanstvenom polju: Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za kriminologiju (na predmetima: Uvod u kriminologiju, Kriminologija, Kriminalna karijera i kriminalni životni stil, Comparative Criminology)
 3. jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – izvanredni profesor, u znanstvenom području: Društvene znanosti, u znanstvenom polju: Logopedija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za oštećenja sluha (na predmetima: Rehabilitacija slušanja i govora I, Rehabilitacija slušanja i govora II, Odabrane teme iz logopedije II: Multidisciplinarnost u pristupu oštećenjima sluha, jezika i govora)
 4. jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – izvanredni profesor, u znanstvenom području: Društvene znanosti, u znanstvenom polju: Psihologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za logopediju (na predmetima: Psihologija, Uvod u psihologiju djetinjstva i adolescencije, Primjena statističkih metoda u logopediji, Selektivni mutizam)
 5. jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju - poslijedoktorand, u znanstvenom području: Interdisciplinarne znanosti, u znanstvenom polju: Kognitivna znanost, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za oštećenja sluha

  Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07,45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), te uvjete propisane Statutom Sveučilišta u Zagrebu i Statutom Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

  Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti: životopis, preslike odgovarajućih diploma/potvrda, dokaz o državljanstvu (preslika domovnice), elektronički zapis o radno pravnom statusu, te dokaze o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti.

  Životopis i popis radova treba priložiti i u elektroničkom obliku, na CD-u.


  Za prijam zaposlenika u radni odnos:
 6. jednog izvršitelja m/ž na radno mjesto III. vrste – stručni referent, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

Uvjeti:

 • SSS, društveni smjer
 • poznavanje rada na računalu
 • poznavanje engleskog jezika
 • 1 godina radnog iskustva

Uz pisanu prijavu na natječaj prilaže se:

 • životopis
 • dokazi o ispunjavanju uvjeta
 • elektronički zapis o radno pravnom statusu
 • domovnica ili dokaz o državljanstvu neke druge države.

Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na razgovor /pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.

Obvezan probni rad u trajanju od dva mjeseca.

Svi pristupnici obvezni su u prijavi na natječaj jasno naznačiti točku natječaja na koju se prijavljuju, odnosno radno mjesto za koje se prijavljuju.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu.

Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. st. 1. - 3. i čl. 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17; poveznica:https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji) da dostave dokaze u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju; poveznica:  https://branitelji.gov.hr/userdocsimages/ng/12%20prosinac/zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20pri%20zapo%C5%A0ljavanju.pdf

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Pristupnici na natječaj prijavom na natječaj izričito su suglasni da Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

Rok za podnošenje prijave/prijava na 1. – 5. točku ovog natječaja je 30 dana, a na 6. točku 8 dana od dana posljednje objave.

Prijave se podnose poštom ili osobno na sljedeću adresu:

Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Borongajska cesta 83f
10000 Zagreb

Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u propisanom roku.