Natječaj za prijam zaposlenika u radni odnos na radno mjesto I. vrste - stručni suradnik na programu "ISKORAK" (1 izvšitelj)

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, raspisuje
NATJEČAJ

Za prijam u radni odnos

 1. jednog izvršitelja m/ž na radno mjesto I. vrste, stručni suradnik na programu "ISKORAK - Program za unapređenje procjene i intervencija za djecu i mlade s problemima u ponašanju" (u suradnji s Uredom UNICEF-a za Hrvatsku) na određeno vrijeme od 25 mjeseci, u punom radnom vremenu

Uvjeti:

 • završen sveučilišni diplomski ili integrirani preddiplomski i diplomski studij socijalnog rada
 • najmanje 5 godina radnog iskustva u koordinaciji programa i projekata u području zaštite djece i mladih
 • izvrsno poznavanje hrvatskog i engleskog jezika u govoru i pismu

Prednost će imati kandidati s:

 • dobrim poznavanjem načina rada, procesa i pravila UN agencija, osobito UNICEF-a
 • dobrim poznavanjem sustava zaštite djece u Republici Hrvatskoj
 • izvrsnim organizacijskim i komunikacijskim vještinama
 • iskustvom rada u timu

Uz pisanu prijavu na natječaj prilaže se:

 • životopis
 • dokaz o stručnoj spremi
 • dokaz o državljanstvu (preslika domovnice)
 • elektronički zapis o radno pravnom statusu i/ili drugi odgovarajući dokaz o stečenom radnom iskustvu

Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na razgovor.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu.

Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. st. 1. - 3. i čl. 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17; poveznica:https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji) da dostave dokaze u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju; poveznica:  https://branitelji.gov.hr/userdocsimages/ng/12%20prosinac/zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20pri%20zapo%C5%A0ljavanju.pdf

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Pristupnici na natječaj prijavom na natječaj izričito su suglasni da Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana posljednje objave.

Prijave se podnose poštom ili osobno na sljedeću adresu:

Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Borongajska cesta 83f
10 000 Zagreb

Rezultati natječaji bit će objavljeni na mrežnoj stranici Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, sukladno članku 25. Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje (NN 9/2019).