Natječaj za izbor zaposlenika u radni odnos na radna mjesta I. vrste u Centru za rehabilitaciju: stručni suradnik – psiholog (1 izvršitelj), stručni suradnik – logoped (1 izvršitelj) i stručni suradnik – edukacijski rehabilitator (1 izvršitelj)

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, raspisuje
NATJEČAJ

Za prijam zaposlenika u radni odnos:

1. jednog izvršitelja m/ž na radno mjesto I. vrste, stručni suradnik u Centru za rehabilitaciju - psiholog, 1 izvršitelj m/ž, na određeno vrijeme (do godinu dana), 1 izvršitelj m/ž, s punim radnim vremenom
Uvjeti:

 • završen sveučilišni diplomski ili integrirani preddiplomski i diplomski studij psihologije
 • najmanje 2 godine iskustva na poslovima psihološke dijagnostike za djecu rane, predškolske i školske dobi s teškoćama u razvoju
 • najmanje 1 godina iskustva na poslovima psihološkog terapijskog i savjetodavnog individualnog ili grupnog rada za djecu rane, predškolske i školske dobi s teškoćama u razvoju i njihove obitelji

2. jednog izvršitelja m/ž na radno mjesto I. vrste, stručni suradnik u Centru za rehabilitaciju - logoped, 1 izvršitelj m/ž, na određeno vrijeme (do godinu dana), s punim radnim vremenom

Uvjeti:

 • završen sveučilišni diplomski ili integrirani preddiplomski i diplomski studij logopedije
 • najmanje 2 godine iskustva na poslovima logopedske dijagnostike za djecu rane i predškolske dobi s teškoćama u razvoju
 • najmanje 2 godine iskustva u pružanju logopedske podrške za djecu rane i predškolske dobi s razvojnim odstupanjima i/ili teškoćama u razvoju

3. jednog izvršitelja m/ž na radno mjesto I. vrste, stručni suradnik u Centru za rehabilitaciju – edukacijski rehabilitator, na određeno vrijeme (do godinu dana), uz probni rad od mjesec dana, 1 izvršitelj m/ž, s punim radnim vremenom
Uvjeti:

 • završen sveučilišni diplomski ili integrirani preddiplomski i diplomski studij edukacijske rehabilitacije

Prednost na natječaju imaju kandidati koji su položili ispit iz kolegija:

 • Strategije poučavanja učenika s intelektualnim teškoćama I
 • Edukacijsko rehabilitacijska procjena 2
 • Razvoj djece s teškoćama učenja
 • Kognitivne strategije učenja
 • Osobno usmjereno planiranje podrške 1
 • Individualizirani edukacijski programi

Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na razgovor.

Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti:

 • životopis,
 • dokaz o stručnoj spremi,
 • dokaz o državljanstvu (preslika domovnice),
 • elektronički zapis o radno pravnom statusu i/ili drugi odgovarajući dokaz o stečenom radnom iskustvu.

Svi pristupnici obvezni su u prijavi na natječaj jasno naznačiti točku natječaja na koju se prijavljuju, odnosno radno mjesto za koje se prijavljuju.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu.

Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. st. 1. - 3. i čl. 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17; poveznica:https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji) da dostave dokaze u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Pristupnici na natječaj prijavom na natječaj izričito su suglasni da Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

Rok za podnošenje prijave/prijava na natječaj je 8 dana od dana posljednje objave.

Prijave se podnose poštom ili osobno na sljedeću adresu:

Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Borongajska cesta 83f
10 000 Zagreb

Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u propisanom roku.