Natječaj za izbor zaposlenika na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavno zvanje – izvanredni profesor (1 izvršitelj) i prijam u radni odnos na radno mjesto III. vrste – stručni referent (1 izvršitelj)

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, raspisuje
NATJEČAJ

Za izbor:

1. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – izvanredni profesor, u znanstvenom području: Društvene znanosti, u znanstvenom polju: Logopedija, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, na Odsjeku za logopediju, (Suglasnost Sveučilišta u Zagrebu godine; Klasa: 100-01/19-03/280; Urbroj: 380-012/246-19-2 od 30. srpnja 2019. godine)

Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07,45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), te uvjete propisane Statutom Sveučilišta u Zagrebu i Statutom Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti:

 • životopis,
 • preslike odgovarajućih diploma/potvrda,
 • dokaz o državljanstvu (preslika domovnice),
 • elektronički zapis o radno pravnom statusu, te
 • dokaze o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti.

Životopis i popis radova treba priložiti i u elektroničkom obliku, na CD-u.

Za prijam zaposlenika u radni odnos:

2. jednog izvršitelja m/ž na radno mjesto III. vrste – stručni referent (interni naziv: referent u studentskoj referadi), na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom (Suglasnost Sveučilišta u Zagrebu godine; Klasa: 100-01/20-03/318; Urbroj: 380-012/246-20-2 od 8. rujna 2020. godine)

Uvjeti:

 • SSS, opća gimnazija
 • znanje rada na računalu (MS Office)
 • znanje administriranja sustava ISVU
 • znanje engleskog jezika u govoru i pismu

Uz pisanu prijavu na natječaj prilaže se:

 • životopis
 • dokazi o ispunjavanju uvjeta
 • elektronički zapis o radno pravnom statusu
 • domovnica ili dokaz o državljanstvu neke druge države.

Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja biti će pozvani na razgovor i pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.

Obvezan probni rad u trajanju od tri mjeseca.

Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti:: životopis, dokaz o stručnoj spremi, dokaz o državljanstvu (preslika domovnice), elektronički zapis o radno pravnom statusu i/ili drugi odgovarajući dokaz o stečenom radnom iskustvu.

Svi pristupnici obvezni su u prijavi na natječaj jasno naznačiti točku natječaja na koju se prijavljuju, odnosno radno mjesto za koje se prijavljuju.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu.

Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. st. 1. - 3. i čl. 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17; poveznica:https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji) da dostave dokaze u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Pristupnici na natječaj prijavom na natječaj izričito su suglasni da Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

Rok za podnošenje prijave/prijava na 1. točku ovog natječaja je 30 dana, a na 2. točku 8 dana od dana posljednje objave.

Prijave se podnose poštom ili osobno na sljedeću adresu:

Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Borongajska cesta 83f
10000 Zagreb

Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u propisanom roku.