Natječaj za izbor zaposlenika na radna mjesta I. vrste: viši stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju - logoped (1 izvršitelj) i stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju – psiholog (1 izvršitelj)

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, raspisuje
NATJEČAJ

Za izbor:

 1. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u stručnom zvanju – viši stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju - logoped, u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Logopedija, u Centru za rehabilitaciju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, (Suglasnost Kl: 100-01/20-03/104, Ur.broj: 380-012/246-20-2 od 10. ožujka 2020. godine)
 2. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u stručnom zvanju – stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju - psiholog, u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Psihologija, u Centru za rehabilitaciju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, na određeno vrijeme (do povratka na rad zaposlenice), u punom radnom vremenu, (Suglasnost Kl: 100-01/20-03/323, Ur.broj: 380-012/246-20-2 od 4. rujna 2020. godine)

Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07,45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), te uvjete propisane Statutom Sveučilišta u Zagrebu i Statutom Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Posebni/dodatni uvjet za radno mjesto pod točkom 1.:

 • visoka stručna sprema odgovarajućeg studijskog smjera odnosno završen preddiplomski sveučilišni i diplomski sveučilišni studij odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij logopedije
 • najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima u sustavu znanosti i visokom obrazovanju
 • iskustvo u sudjelovanju u izvođenju kliničkih vježbi za studente ili u pripremi prakse u minimalnoj satnici od 15 sati po semestru
 • objavljena 2 znanstvena rada ili najmanje 5 stručnih radova
 • upisan doktorski studij

Posebni/dodatni uvjet za radno mjesto pod točkom 2.:

 • visoka stručna sprema odgovarajućeg studijskog smjera odnosno završen preddiplomski sveučilišni i diplomski sveučilišni studij odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij psihologije
 • radno iskustvo na poslovima psihološke procjene za djecu predškolske i školske dobi
 • završena edukacija za primjenu WISC IV ljestvice
 • dopusnica za obavljanje psihološke djelatnosti

Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti: životopis, preslike odgovarajućih diploma/potvrda, dokaz o državljanstvu (preslika domovnice), elektronički zapis o radno pravnom statusu, te dokaze o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti.

Životopis i popis radova treba priložiti i u elektroničkom obliku, na CD-u.

S kandidatima koji ispunjavaju uvjete natječaja može se provesti razgovor/intervju.

Svi pristupnici obvezni su u prijavi na natječaj jasno naznačiti točku natječaja na koju se prijavljuju, odnosno radno mjesto za koje se prijavljuju.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu.

Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. st. 1. - 3. i čl. 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17; poveznica:https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji) da dostave dokaze u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Pristupnici na natječaj prijavom na natječaj izričito su suglasni da Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

Rok za podnošenje prijave/prijava je 30 dana od dana posljednje objave.

Prijave se podnose poštom ili osobno na sljedeću adresu:

Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Borongajska cesta 83f
10000 Zagreb

Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u propisanom roku.