Natječaj za izbor zaposlenika na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – poslijedoktorand (1 izvršitelj), izbor u naslovno suradničko zvanje – asistent (dva izvršitelja) te prijam na radno mjesto IV. vrste – spremačica (1 izvršitelj)

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, raspisuje
NATJEČAJ

Za izbor:

1. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – poslijedoktorand, u znanstvenom području: Društvene znanosti ili u znanstvenom području: Interdisciplinarne znanosti, znanstveno polje: Kognitivna znanost, na određeno vrijeme (do povratka na rad zaposlenice), u punom radnom vremenu, na Odsjeku za logopediju (Suglasnost Kl: 100-01/20-03/192, Ur.broj: 380-012/246-20-2 od 8. lipnja 2020. godine, te Izmjena Suglasnosti Kl: 100-01/20-03/192, Ur.broj: 380-012/246-20-4 od 24. kolovoza 2020. godine)

2. dva izvršitelja (m/ž) u naslovno suradničko zvanje – asistent, u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstveno polje: Logopedija, na predmetu Fonijatrija

Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07,45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), te uvjete propisane Statutom Sveučilišta u Zagrebu i Statutom Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Posebni/dodatni uvjet za radno mjesto pod točkom 1.:

 • završen doktorski studij u području društvenih ili interdisciplinarnih znanosti (kognitivna znanost)

Posebni/dodatni uvjet za radno mjesto pod točkom 2.:

 • završen diplomski sveučilišni studij logopedije

Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti:

 • životopis,
 • preslike odgovarajućih diploma/potvrda,
 • dokaz o državljanstvu (preslika domovnice),
 • elektronički zapis o radno pravnom statusu, te
 • dokaze o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti.

Životopis i popis radova treba priložiti i u elektroničkom obliku, na CD-u.

Za prijam zaposlenika u radni odnos:

3. na radno mjesto IV. vrste - spremačica, u Centru za rehabilitaciju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, 1 izvršitelj m/ž

Uvjeti:

 • osnovnoškolsko obrazovanje ili SSS
 • utvrđena zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova (Potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova pribaviti će Fakultet po službenoj dužnosti, a nakon obavljenog izbora kandidata.)
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

Obvezan probni rad u trajanju od tri mjeseca.

Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti:

 • životopis,
 • dokaz o stručnoj spremi,
 • dokaz o državljanstvu (preslika domovnice),
 • elektronički zapis o radno pravnom statusu i/ili drugi odgovarajući dokaz o stečenom radnom iskustvu.

S kandidatima koji ispunjavaju uvjete natječaja može se provesti razgovor/intervju.

Svi pristupnici obvezni su u prijavi na natječaj jasno naznačiti točku natječaja na koju se prijavljuju, odnosno radno mjesto za koje se prijavljuju.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu.

Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. st. 1. - 3. i čl. 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17; poveznica:https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji) da dostave dokaze u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Pristupnici na natječaj prijavom na natječaj izričito su suglasni da Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

Rok za podnošenje prijave/prijava na 1. i 2. točku ovog natječaja je 30 dana, a na 3. točku 8 dana od dana posljednje objave.

Prijave se podnose poštom ili osobno na sljedeću adresu:

Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Borongajska cesta 83f
10 000 Zagreb

Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u propisanom roku.