Natječaj za izbor zaposlenika na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – asistent (1 izvršitelj) i prijam na radno mjesto III. vrste računovodstveni referent – financijski knjigovođa (1 izvršitelj)

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, raspisuje
NATJEČAJ

Za izbor:

1. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – asistent, u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstveno polje: Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, na Odsjeku za inkluzivnu edukaciju i rehabilitaciju, na određeno vrijeme (do povratka na rad zaposlenice), u punom radnom vremenu (Suglasnost Kl: 100-01/20-03/239, Ur.broj: 380-012/246-20-2 od 1. srpnja 2020. godine)

Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07,45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), uvjete Rektorskog zbora te uvjete propisane Statutom Sveučilišta u Zagrebu i Statutom Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Posebni/dodatni uvjet za radno mjesto pod točkom 1.:

 • završen diplomski sveučilišni studij edukacijske rehabilitacije

Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti:

 1. životopis,
 2. preslike odgovarajućih diploma/potvrda,
 3. dokaz o državljanstvu (preslika domovnice), te
 4. dokaze o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti.

Životopis i popis radova treba priložiti i u elektroničkom obliku, na CD-u.

Za prijam zaposlenika u radni odnos:

2. na radno mjesto III. vrste računovodstveni referent – financijski knjigovođa, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, 1 izvršitelj m/ž

Uvjeti:

 • srednja stručna sprema ekonomskog smjera
 • dobro poznavanje obračuna plaća (COP obavezno) i drugog dohotka te blagajničko poslovanje
 • znanje proračunskog računovodstva
 • poznavanje engleskog jezika
 • iskustvo u MS Office
 • radno iskustvo: minimalno 2 godine na istim ili sličnim poslovima

Obvezan probni rad u trajanju od tri mjeseca.

Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti:

 • životopis,
 • dokaz o stručnoj spremi,
 • dokaz o državljanstvu (preslika domovnice),
 • elektronički zapis o radno pravnom statusu i/ili drugi odgovarajući dokaz o stečenom radnom iskustvu.

S kandidatima koji ispunjavaju uvjete natječaja može se provesti razgovor/intervju.

Svi pristupnici obvezni su u prijavi na natječaj jasno naznačiti točku natječaja na koju se prijavljuju, odnosno radno mjesto za koje se prijavljuju.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu.

Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. st. 1. - 3. i čl. 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17; poveznica:https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji) da dostave dokaze u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Pristupnici na natječaj prijavom na natječaj izričito su suglasni da Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

Rok za podnošenje prijave/prijava na 1. točku ovog natječaja je 30 dana, a na 2. točku 8 dana od dana posljednje objave.

Prijave se podnose poštom ili osobno na sljedeću adresu:

Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Borongajska cesta 83f
10 000 Zagreb

Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u propisanom roku.