Natječaj za izbor zaposlenika na radno mjesto: poslijedoktorand (1 izvršitelj) i asistent (1 izvršitelj) te prijam na radno mjesto: Informatičar (1 izvršitelj)

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, raspisuje
NATJEČAJ za izbor

1. jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – poslijedoktorand, u znanstvenom području: Društvene znanosti, u znanstvenom polju: Logopedija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu (Suglasnost Sveučilišta u Zagrebu godine; Klasa: 100-01/19-03/280; Urbroj: 380-012/246-19-2 od 30. srpnja 2019.)

2. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – asistent, u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstveno polje: Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, na Odsjeku za poremećaje u ponašanju, na određeno vrijeme (do povratka na rad zaposlenice), u punom radnom vremenu (Suglasnost Kl: 100-01/20-03/167, Ur.broj: 380-012/246-20-2 od 13. svibnja 2020. godine)

Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07,45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), uvjete propisane Statutom Sveučilišta u Zagrebu i Statutom Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Posebni/dodatni uvjeti za radno mjesto pod točkom 1.:

 • završen diplomski sveučilišni studij logopedije
 • završen doktorski studij u području društvenih, humanističkih ili interdisciplinarnih znanosti (kognitivna znanost)
 • područje znanstvenog djelovanja u području jezičnih poremećaja

Posebni/dodatni uvjeti za radno mjesto pod točkom 2.:

 • završen sveučilišni preddiplomski i diplomski studij Socijalne pedagogije (modul Djeca i mladi)
 • prosjek ocjena na preddiplomskom i diplomskom studiju najmanje 4,00
 • poželjni uvjeti: iskustvo sudjelovanja u izvođenju nastave na visokoškolskim ustanovama (primjerice kao demonstrator, gost predavač i slično); iskustvo aktivnog sudjelovanja u znanstveno-istraživačkim projektima usmjerenih na djecu i mlade, iskustvo aktivnog sudjelovanja u stručnim projektima i socijalnopedagoškim intervencijama usmjerenih prema djeci i mladima.

Uz pisanu prijavu na natječaj prilaže se:

 • životopis,
 • dokazi o ispunjavanju uvjeta,
 • bibliografija te podaci o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti,
 • domovnica ili dokaz o državljanstvu neke druge države, te
 • za strane državljane dokaz o poznavanju hrvatskog jezika.

Životopis i popis radova treba priložiti i u elektroničkom obliku, na CD-u.

Strani državljani dužni su priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredno znanje).

Za prijam zaposlenika u radni odnos:

3. na radno mjesto – informatičar, na određeno vrijeme (do jedne godine), s punim radnim vremenom, 1 izvršitelj m/ž

Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • završen diplomski sveučilišni studij, smjer informatičkog usmjerenja
 • poznavanje rada u ISVU i LDAP sustavu
 • aktivno znanje engleskog jezika
 • najmanje 3 godine radnog iskustva rada na istim ili srodnim poslovima

Prednost na natječaj imaju pristupnici koji:

 • imaju iskustvo na istim ili srodnim poslovima u visokoškolskoj ustanovi

Uz pisanu prijavu na natječaj prilaže se:

 • životopis
 • domovnica ili dokaz o državljanstvu neke druge države,
 • preslika odgovarajuće diplome/odgovarajućih diploma,
 • dokazi o ostalim traženim uvjetima/prednostima, ako je primjenjivo.
 • Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti: životopis, preslike odgovarajuće/ih diplome/a, dokaz o državljanstvu (preslika domovnice)

S kandidatima koji ispunjavaju uvjete natječaja može se provesti razgovor/intervju.

Svi pristupnici obvezni su u prijavi na natječaj jasno naznačiti točku natječaja na koju se prijavljuju, odnosno radno mjesto za koje se prijavljuju.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu.

Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. st. 1. - 3. i čl. 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17; poveznica:https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji) da dostave dokaze u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Pristupnici na natječaj prijavom na natječaj izričito su suglasni da Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

Rok za podnošenje prijave/prijava na točku 1. i 2. ovog natječaja je 30 dana, a na točku 3. točku 8 dana od dana posljednje objave.

Prijave se podnose poštom ili osobno na sljedeću adresu:

Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Borongajska cesta 83f
10000 Zagreb

Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u propisanom roku.