Natječaj za izbor zaposlenika u zvanje asistent (2 izvršitelja) i naslovno zvanje izvanredni profesor (1 izvršitelj)

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, raspisuje

NATJEČAJ za izbor:

 1. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistent, u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstveno polje: Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, na Odsjeku za poremećaje u ponašanju, na određeno vrijeme (do povratka na rad zaposlenice), u punom radnom vremenu (Suglasnost Kl: 100-01/18-03/749, Ur.broj: 380-012/246-20-4 od 12. ožujka 2020. godine)
 2. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – asistent, u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstveno polje: Logopedija, na Odsjeku za logopediju, na određeno vrijeme (do povratka na rad zaposlenice), u punom radnom vremenu (Suglasnost Kl: 100-01/20-03/172, Ur.broj: 380-012/246-20-2 od 20. svibnja 2020. godine)
 3. jednog izvršitelja u naslovno znanstveno–nastavno zvanje izvanredni profesor, na predmetu Penološka rehabilitacija

Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07,45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), uvjete propisane Statutom Sveučilišta u Zagrebu i Statutom Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Posebni/dodatni uvjeti za radno mjesto pod točkom 1.

 • završen preddiplomski sveučilišni i diplomski sveučilišni studij socijalne pedagogije
 • iskustvo sudjelovanja na EU projektima u području prevencijske znanosti

Posebni/dodatni uvjeti za radno mjesto pod točkom 2.

 • završen diplomski sveučilišni studij logopedije

Uz pisanu prijavu na natječaj prilaže se

 • životopis,
 • dokazi o ispunjavanju uvjeta,
 • bibliografija te podaci o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti,
 • domovnica ili dokaz o državljanstvu neke druge države, te
 • za strane državljane dokaz o poznavanju hrvatskog jezika.

Životopis i popis radova treba priložiti i u elektroničkom obliku, na CD-u.

Strani državljani dužni su priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredno znanje).

S kandidatima koji ispunjavaju uvjete natječaja može se provesti razgovor/intervju.

Svi pristupnici obvezni su u prijavi na natječaj jasno naznačiti točku natječaja na koju se prijavljuju, odnosno radno mjesto za koje se prijavljuju.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu.

Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. st. 1. - 3. i čl. 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17; poveznica:https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji) da dostave dokaze u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Pristupnici na natječaj prijavom na natječaj izričito su suglasni da Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

Rok za podnošenje prijave/prijava na natječaj je 30 dana od posljednje objave natječaja.

Prijave se podnose poštom ili osobno na sljedeću adresu:

Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Borongajska cesta 83f
10 000 Zagreb

Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u propisanom roku.