Natječaj za prijam zaposlenika u radni odnos: stručni suradnik u Centru za rehabilitaciju (1 izvršitelj) i namještenik – spremačica (2 izvršitelja)

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, raspisuje
NATJEČAJ za prijam zaposlenika u radni odnos:

1. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste - stručni suradnik u Centru za rehabilitaciju, na određeno vrijeme do 31. prosinca 2020. godine, u punom radnom vremenu

Uvjeti:

 • završen sveučilišni diplomski ili integrirani preddiplomski i diplomski studij logopedije
 • najmanje jedna godina iskustva na poslovima logopedske dijagnostike za djecu školske dobi s teškoćama u razvoju
 • najmanje jedna godina rada na znanstvenim projektima usmjerenim na djecu školske dobi s teškoćama u razvoju

Uz pisanu prijavu na natječaj prilaže se:

 • životopis,
 • dokazi o ispunjavanju uvjeta,
 • elektronički zapis o radno pravnom statusu
 • domovnica ili dokaz o državljanstvu neke druge države.

S kandidatima koji ispunjavaju uvjete natječaja može se provesti razgovor/intervju putem mrežne (online) komunikacije ovisno o mogućnostima kandidata.

2. dva izvršitelja (m/ž) na radno mjesto IV. vrste - namještenik – spremačica, na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na određeno vrijeme (zamjena – do povratka na rad zaposlenica s bolovanja), u punom radnom vremenu (Suglasnost Sveučilišta u Zagrebu: Klasa: 100-01/20-03/105, Urbroj: 380-012/246-20-2 od 10. ožujka 2020.)

Uvjeti:

 • osnovnoškolsko obrazovanje / SSS
 • utvrđena zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova (Potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova pribaviti će Fakultet po službenoj dužnosti, a nakon obavljenog izbora kandidata.)
 • radno iskustvo: nije važno

Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti:

 • životopis,
 • dokaz o stručnoj spremi,
 • dokaz o državljanstvu (preslika domovnice) i
 • elektronički zapis o radno pravnom statusu.

Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na razgovor i/ili provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta putem mrežne (online) komunikacije ovisno o mogućnostima kandidata.

Svi pristupnici obvezni su u prijavi na natječaj jasno naznačiti točku natječaja na koju se prijavljuju, odnosno radno mjesto za koje se prijavljuju.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu.

Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. st. 1. - 3. i čl. 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17; poveznica:https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji) da dostave dokaze u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Pristupnici na natječaj prijavom na natječaj izričito su suglasni da Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

Rok za podnošenje prijave/prijava na natječaj je 8 dana od dana posljednje objave.

Prijave se podnose poštom ili osobno na sljedeću adresu:

Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Borongajska cesta 83f
10 000 Zagreb

Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u propisanom roku.