Natječaj za izbor zaposlenika na radno mjesto - položaj I. vrste – rukovoditelj (šef) odsjeka u područnoj službi (Tajnik/ica) (1 izvršitelj) i radno mjesto stručni suradnik za administrativne poslove na projektu ERF – LOSPER (1 izvršitelj)

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, raspisuje
NATJEČAJ za izbor

1. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto - položaj I. vrste – rukovoditelj (šef) odsjeka u područnoj službi, interni naziv: Tajnik/ica, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Suglasnost Sveučilišta u Zagrebu: Klasa: 100-01/19-03/05, Urbroj: 380-012/246-19-2)

Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava (dipl.iur./mag.iur)
 • najmanje pet godina radnog iskustva u struci

Prednost na natječaj imaju pristupnici koji:

 • imaju radno iskustvo u struci, u području znanosti i visokog obrazovanja
 • imaju važeći certifikat u području javne nabave
 • su pohađali edukacije/radionice/stručna usavršavanja u svrhu stjecanja znanja i iskustva u različitim područjima bitnima za rad u sustavu znanosti i visokog obrazovanja
 • poznaju engleski jezik u govoru i pismu
 • poznaju rad na računalu (MS Office)

2. jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste - stručni suradnik za administrativne poslove na projektu „Unaprjeđenje kvalitete studija Logopedije, Socijalne pedagogije i Edukacijske rehabilitacije (ERF – LOSPER)“, 1 izvršitelj, na određeno vrijeme, od 15 mjeseci, u punom radnom vremenu, uz probni rad od tri mjeseca

Početak radnog odnosa: 1. rujna 2019. godine.

Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • završen diplomski studij društvenog ili humanističkog područja
 • znanje engleskog jezika - minimalno razina B2
 • napredno poznavanje korištenja Office paketa (Excel, Word)
 • najmanje 1 godina iskustva u obavljanju administrativnih poslova

Prednosti:

 • iskustvo rada na projektima (europski strukturni fondovi)
 • završena edukacija za vođenje EU projekata
 • iskustvo rada u visokom obrazovanju
 • znanje engleskog jezika na C1 ili C2 razini

Uz pisanu prijavu na natječaj prilaže se:

 • životopis
 • domovnica ili dokaz o državljanstvu neke druge države,
 • preslika odgovarajuće diplome/odgovarajućih diploma,
 • dokazi o ostalim traženim uvjetima/prednostima, ako je primjenjivo.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu.

Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. st. 1. - 3. i čl. 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17; poveznica:https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji) da dostave dokaze u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Svi pristupnici obvezni su u prijavi na natječaj jasno naznačiti točku natječaja na koju se prijavljuju, odnosno radno mjesto za koje se prijavljuju.

Strani državljani dužni su priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredno znanje).

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave se podnose u roku od osam (8) dana od dana posljednje objave natječaja na adresu:
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Znanstveno-učilišni kampus Borongaj
Borongajska cesta 83f
10000 Zagreb

Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u zakonskom roku