Natječaj za upis na poslijediplomski sveučilišni interdisciplinarni specijalistički studij 'Intelektualno vlasništvo'

Centar za poslijediplomske studije Sveučilišta u Zagrebu raspisuje Natječaj za upis na Sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij "Intelektualno vlasništvo" za stjecanje akademskoga naziva: sveučilišni specijalist / specijalistica intelektualnog vlasništva u akademskoj godini 2019./2020.

1. UPIS I POČETAK NASTAVE

Upis na studij započinje 20. lipnja 2019. godine. Nastava počinje 1. listopada 2019. i održava se u zimskom i ljetnom semestru ak. god. 2019./2020.

2. PRAVO UPISA
Pravo upisa na studij imaju osobe koje su završile sveučilišni dodiplomski ili diplomski studij društvenoga, humanističkoga, prirodnoga ili tehničkog smjera, ostvarivši najmanje 300 ECTS bodova (s njima su izjednačene osobe koje su po predbolonjskim studijskim programima stekle akademske nazive dipl.iur., dipl.oec., dipl. ing., prof. i sl.) ili usporedivi studij u inozemstvu.

Pristupnici koji upišu poslijediplomski specijalistički studij Intelektualno vlasništvo, a nisu prethodno završili Sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski studij prava, dužni su položiti razlikovni ispit iz kolegija Temelji privatnog i procesnog prava u kojem će se obraditi temeljni instituti građanskoga i trgovačkoga prava.

Od pristupnika se očekuje aktivno poznavanje engleskog jezika na razini praćenja stručne literature i stručne komunikacije.

3. UPISNA KVOTA

Na Studij se prima 40 studenata.

4.VISINA ŠKOLARINE

Visina školarine iznosi 40.000 kuna. Moguće je obročno plaćanje do tri rate. Osobe koje ne završe studij obranom završnoga rada do kraja akademske godine 2020./2021. dužne su platiti dodatne troškove ispita i obrane završnog rada koji nastanu u razdoblju nakon 30. rujna 2021.

5. PROGRAM I TRAJANJE STUDIJA

Detaljan program studija dostupan je na stranicama studija. Studij traje dva semestra, a završetkom studija student stječe 60 ECTS bodova, s tim da je moguće polaganje ispita i obrana završnog rada u trećem i četvrtom semestru.

6. PRIJAVI ZA UPIS NA STUDIJ POTREBNO JE PRILOŽITI

  • ispunjen obrazac za prijavu
  • original ili presliku diplome (ovjerenu na fakultetu ili kod javnog bilježnika)
  • prijepis ocjena
  • dokaz o poznavanju engleskog jezika (npr. potvrda škole stranih jezika ili preslika indeksa s položenim ispitom iz engleskog
  • životopis

7. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Rok za podnošenje prijava na ovaj natječaj je do 20. lipnja 2019.

Detaljnije informacije dostupne su na mrežnoj stranici studija.