Natječaj za izbor u suradničko zvanje – asistent (2 izvršitelja) i izbor u stručno zvanje – stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju – edukacijski rehabilitator (1 izvršitelj)

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, raspisuje
NATJEČAJ

1. za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – asistent, u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za oštećenja sluha (Suglasnost Sveučilišta u Zagrebu Kl: 100-01/19-03/117, Urbroj: 380-012/246-19-2 od 30. travnja 2019. godine)

Početak radnog odnosa: 1. rujna 2019. godine

Uz uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, pristupnici na natječaj moraju ispunjavati sljedeće obvezne uvjete:

 • završen preddiplomski sveučilišni i diplomski sveučilišni studij logopedije,
 • prosjek ocjena na preddiplomskom i diplomskom studiju najmanje 4.0,
 • izvrsno služenje hrvatskim znakovnim jezikom,
 • izvrsno služenje engleskim jezikom.

Prednost na natječaj imaju pristupnici koji:

 • su upisali odnosno pohađaju poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij),
 • imaju iskustvo aktivnog sudjelovanja u znanstveno-istraživačkim/stručnim projektima i/ili na znanstvenim/stručnim skupovima u području oštećenja sluha,
 • imaju iskustvo neposrednog rada s djecom s oštećenjem sluha predškolske i školske dobi i njihovim obiteljima,
 • imaju iskustvo rada u zajednici Gluhih.

Uz pisanu prijavu na natječaj, prilaže se:

 1. životopis (Europass, uz detaljno ispunjene opisne kategorije iz kojih je moguće iščitati kako kandidat zadovoljava uvjete i ostvaruje prednosti, ako je primjenjivo)
 2. motivacijsko pismo u kojemu je obrazložen interes za radno mjesto, interes za znanstveni i stručni rad te perspektiva osobnog doprinosa području oštećenja sluha,
 3. domovnica ili dokaz o državljanstvu neke druge države,
 4. preslika odgovarajućih diploma,
 5. podatci o znanstvenoj i stručnoj djelatnosti (ako je primjenjivo), uz priložene dokaze
 6. dokazi o ostalim traženim uvjetima/prednostima.

Životopis, motivacijsko pismo i podatke o znanstvenoj i stručnoj djelatnosti (ako je primjenjivo) treba priložiti i u elektroničkom obliku, CD-u.

Strani državljani dužni su priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredno znanje).

2. za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – asistent, u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Logopedija ili znanstvenom polju: Psihologija ili znanstvenom području: Humanističke znanosti, znanstvenom polju: filologija (znanstvena grana: opće jezikoslovlje – lingvistika), na određeno vrijeme (3 godine i 2 mjeseca), u punom radnom vremenu, na projektu Višerazinski pristup govornom diskursu u jezičnom razvoju (Hrvatska zaklada za znanost, UIP-2017-05-6603)

Uz uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, pristupnici moraju zadovoljiti sljedeće obvezne uvjete:

 • završen diplomski sveučilišni ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij logopedije ili psihologije ili lingvistike,
 • upisan doktorski studij prije 2019.godine (uz postojanje prava na status doktoranda još najmanje 3 godine i 2 mjeseca),
 • izvrsno služenje engleskim jezikom.

Dodatni uvjeti:

 • razvijene komunikacijske vještine, prvenstveno akademsko pisanje,
 • iskustvo aktivnog sudjelovanja u znanstveno-istraživačkim projektima,
 • održana izlaganja na znanstvenim skupovima,
 • objavljeni radovi u znanstvenim časopisima,
 • nagrade i priznanja.

Dokumenti uz prijavu:

 1. životopis (Europass, sukladno uputama za izradu),
 2. motivacijsko pismo u kojem je opisano zadovoljenje uvjeta propisanih ovim natječajem,
 3. domovnica ili dokaz o državljanstvu neke druge države,
 4. preslika odgovarajućih diploma,
 5. potvrda o upisanom doktorskom studiju

Životopis, motivacijsko pismo i podatke o znanstvenoj i stručnoj djelatnosti (ako je primjenjivo) treba priložiti i u elektroničkom obliku, CD-u.

Strani državljani dužni su priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (najmanje C1).

3. za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u stručnom zvanju – stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju – edukacijski rehabilitator, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Centru za rehabilitaciju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (Suglasnost Kl: 100-01/19-03/01, Ur.broj: 380-012/246-19-1 od 24. siječnja 2019.)

Početak radnog odnosa: 1. rujna 2019. godine.

Uvjeti:

 • Visoka stručna sprema odgovarajućeg studijskog programa odnosno završen preddiplomski sveučilišni studij Rehabilitacije i diplomski sveučilišni studij Edukacijske rehabilitacije odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij rehabilitacije.
 • Najmanje 1 godina radnog iskustva u radu s djecom s poremećajem iz spektra autizma predškolske i školske dobi

Prednost na natječaj imaju pristupnici koji:

 • su završili edukaciju za korištenje ADOS opservacijskog protokola za dijagnostiku autizma,
 • su završili edukacije iz metoda poučavanja osoba s poremećajem iz spektra autizma,
 • imaju iskustvo sudjelovanja u prijavi i/ili provedbi znanstvenoistraživačkih i/ili stručnih projekata u području poremećaja iz spektra autizma,
 • imaju iskustvo u provođenju edukacija za stručnjake i roditelje djece s poremećajem iz spektra autizma.

Dokumenti uz prijavu:

 1. životopis (Europass, uz detaljno ispunjene opisne kategorije iz kojih je moguće iščitati kako kandidat zadovoljava uvjete i ostvaruje prednosti, ako je primjenjivo)
 2. motivacijsko pismo u kojemu je obrazložen interes za radno mjesto i perspektivu osobnog doprinosa u području poremećaja iz spektra autizma,
 3. domovnica ili dokaz o državljanstvu neke druge države,
 4. preslika odgovarajućih diploma,
 5. podatci o znanstvenoj i stručnoj djelatnosti (ako je primjenjivo), uz priložene dokaze
 6. dokazi o ostalim traženim uvjetima/prednostima.

Životopis, motivacijsko pismo i podatke o znanstvenoj i stručnoj djelatnosti (ako je primjenjivo) treba priložiti i u elektroničkom obliku, CD-u.

Strani državljani dužni su priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredno znanje).

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu.

Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. st. 1. - 3. i čl. 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17; poveznica:https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji) da dostave dokaze u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Svi pristupnici obvezni su u prijavi na natječaj jasno naznačiti točku natječaja na koju se prijavljuju, kao i zvanje, odnosno radno mjesto za koje se prijavljuju.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave se podnose u roku od 30 dana od objave natječaja na adresu:

Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Znanstveno-učilišni kampus Borongaj
Borongajska cesta 83f
10000 Zagreb

Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u zakonskom roku.