Natječaj za prijam u radni odnos stručnog suradnika za financijske poslove na projektu „Unaprjeđenje kvalitete studija logopedije, socijalne pedagogije i edukacijske rehabilitacije (ERF-LOSPER)“ (1 izvršitelj)

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, raspisuje
NATJEČAJ za prijam u radni odnos

1. na radno mjesto I. vrste - stručni suradnik za financijske poslove na projektu „Unaprjeđenje kvalitete studija logopedije, socijalne pedagogije i edukacijske rehabilitacije (ERF-LOSPER), 1 izvršitelj m/ž, na određeno vrijeme od tri godine, u punom radnom vremenu, uz probni rad od tri mjeseca

Uvjeti:

 • sveučilišni diplomski ili integrirani preddiplomski i diplomski studij ekonomije, smjer financije
 • poznavanje proračunskog računovodstva
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • aktivno znanje rada na računalu
 • iskustvo u provedbi i upravljanju EU projekata
 • radno iskustvo: 1 godina

Pristupnici na natječaj obvezni su dostaviti:

 • životopis,
 • dokaz o stručnoj spremi,
 • dokaz o državljanstvu (preslika domovnice),
 • elektronički zapis o radno pravnom statusu, te
 • dokaze o ostalim traženim uvjetima.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu.

Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. st. 1. - 3. i čl. 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17; poveznica https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji) da dostave dokaze u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Pravo prijave na natječaj imaju pod jednakim uvjetima osobe oba spola.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave se podnose u roku od 15 dana od objave natječaja na adresu:

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Znanstveno-učilišni kampus Borongaj
Borongajska cesta 83 f
10000 Zagreb