Natječaj za izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor (1 izvršitelj) na Odsjeku za motoričke poremećaje, kronične bolesti i art terapije

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, raspisuje
NATJEČAJ za izbor

  1. jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – izvanredni profesor, u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za motoričke poremećaje, kronične bolesti i art terapije (Suglasnost Kl: 100-01/18-03/672, Ur.broj: 380-012/246-18-2 od 7. prosinca 2018.)

Uz opće uvjete, pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Prednost na natječaj imaju pristupnici:

  • s ekspertizom u području edukacije i rehabilitacije osoba s motoričkim poremećajima i kroničnim bolestima, biopsihosocijalnih osobina djece s teškoćama u razvoju, adolescenata i odraslih s invaliditetom (s naglaskom na motoričke poremećaje i kronične bolesti), primjene asistivne tehnologije u edukaciji i rehabilitaciji
  • koji imaju višegodišnje iskustvo u nastavnom radu u području inkluzivne edukacije i rehabilitacije

Uz pisanu prijavu na natječaj prilaže se:

  • životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta),
  • domovnica ili dokaz o državljanstvu neke druge države,
  • preslika odgovarajućih diploma,
  • podatci o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti,
  • dokaz o indeksiranosti i citiranosti radova,
  • dokazi o ostalim traženim uvjetima.

Životopis, kratki sažetak znanstvene i nastavne djelatnosti te popis radova relevantnih za izbor treba priložiti i u elektroničkom obliku, CD-u.

Strani državljani dužni su priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredno znanje).

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu.

Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. st. 1. - 3. i čl. 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17; poveznica https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji) da dostave dokaze u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Pravo prijave na natječaj imaju pod jednakim uvjetima osobe oba spola.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave se podnose u roku od 30 dana od objave natječaja na adresu:
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Znanstveno-učilišni kampus Borongaj
Borongajska cesta 83f
10000 Zagreb

Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u zakonskom roku.