Natječaj za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor (2 izvršitelja), izvanredni profesor (2 izvršitelja) i stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokog obrazovanja (2 izvršitelja)

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, raspisuje
NATJEČAJ za izbor

 1. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – izvanredni profesor, u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Logopedija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za logopediju (Suglasnost Kl: 100-01/18-03/363, Ur.broj: 380-012/246-18-2 od 11. lipnja 2018.)
 2. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom – redoviti profesor, u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za inkluzivnu edukaciju i rehabilitaciju (Suglasnost Sveučilišta u Zagrebu Klasa: 100-01/18-03/672, Urbroj: 380-012/246-18-2 od 7. prosinca 2018.)
 3. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom – redoviti profesor, u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za inkluzivnu edukaciju i rehabilitaciju (Suglasnost Sveučilišta u Zagrebu Klasa: 100-01/18-03/672, Urbroj: 380-012/246-18-2 od 7. prosinca 2018.)
 4. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom – izvanredni profesor, u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za inkluzivnu edukaciju i rehabilitaciju (Suglasnost Sveučilišta u Zagrebu Klasa: 100-01/18-03/672, Urbroj: 380-012/246-18-2 od 7. prosinca 2018.)
 5. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u stručnom zvanju – stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju - psiholog, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Centru za rehabilitaciju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (Suglasnost Kl: 100-01/19-03/01, Ur.broj: 380-012/246-19-1 od 24. siječnja 2019.)
 6. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u stručnom zvanju – stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju – socijalni pedagog, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Centru za rehabilitaciju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (Suglasnost Kl: 100-01/19-03/01, Ur.broj: 380-012/246-19-1 od 24. siječnja 2019.)

Uz opće uvjete, pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Svi pristupnici obvezni su u prijavi na natječaj jasno naznačiti točku natječaja na koju se prijavljuju, kao i zvanje, odnosno radno mjesto za koje se prijavljuju.

Prednost na natječaj - točka 1. imaju pristupnici:

 • s ekspertizom u području potpomognute komunikacije  i rane intervencije u kontekstu prepoznavanja i razvoja podrške za osobe s komunikacijskim i jezičnim poremećajima
 • koji imaju višegodišnje iskustvo u nastavnom radu u području logopedije

Prednost na natječaj - točka 2. imaju pristupnici:

 • s ekspertizom u području socijalnog uključivanja, mentalnog zdravlja, psihodijagnostičkih postupaka kod ranjivih skupina, bio-psiho-socijalnih osobina djece s teškoćama u razvoju, adolescenata i odraslih s invaliditetom (s naglaskom na intelektualne teškoće i ADHD poremećaj)
 • koji imaju višegodišnje iskustvo u nastavnom radu u području inkluzivne edukacije i rehabilitacije

Prednost na natječaj - točka 3. imaju pristupnici:

 • s ekspertizom u području inkluzivnog obrazovanja i vršnjačkih odnosa djece/mladih s teškoćama u razvoju
 • koji imaju višegodišnje iskustvo u nastavnom radu u području inkluzivne edukacije i rehabilitacije

Prednost na natječaj - točka 4. imaju pristupnici:

 • s ekspertizom u području inkluzivnog obrazovanja i socijalnog uključivanja osoba s teškoćama učenja i ADHD poremećajem
 • koji imaju višegodišnje iskustvo u nastavnom radu u području inkluzivne edukacije i rehabilitacije

Pristupnici na natječaj - točka 5. moraju ispunjavati sljedeće posebne uvjete:

 • visoka stručna sprema odgovarajućeg studijskog smjera odnosno završen preddiplomski sveučilišni i diplomski sveučilišni studij odnosno intergrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij psihologije
 • najmanje 1 godina radnog iskustva u  poslovima psihološke procjene za djecu školske dobi s teškoćama u razvoju
 • dopusnica za obavljanje psihološke djelatnosti

Prednost na natječaj - točka 5. imaju pristupnici koji:

 • su uključeni, ili su završili, edukacije iz područja savjetovanja i/ili psihoterapije
 • imaju najmanje 3 godine iskustva na poslovima psihološkog, terapijskog i savjetodavnog individualnog ili grupnog rada za djecu školske dobi s teškoćama u razvoju i njihove obitelji

Pristupnici na natječaj - točka 6. moraju ispunjavati sljedeće posebne uvjete:

 • visoka stručna sprema odgovarajućeg studijskog smjera odnosno završen preddiplomski sveučilišni i diplomski sveučilišni studij odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalne pedagogije
 • najmanje 1 godina radnog iskustva u poslovima individualnog i grupnog rada s djecom i mladima u riziku ili s već razvijenim problemima u ponašanju, te njihovim obiteljima

Prednost na natječaj - točka 6. imaju pristupnici koji:

 • su uključeni, ili su završili, edukacije iz područja savjetovanja i/ili psihoterapije,
 • imaju iskustvo osmišljavanja i provedbe strukturiranih psihoedukativnih i psihosocijalnih intervencija usmjerenih djeci i mladima u riziku ili s već razvijenim problemima u ponašanju,
 • imaju iskustvo sudjelovanja u znanstvenim i stručnim projektima u području problema u ponašanju djece i mladih,
 • imaju iskustvo provođenja edukacija za užu i širu stručnu javnost u području psihoedukativnog i psihosocijalnog rada s djecom i mladima s problemima u ponašanju,
 • imaju iskustvo mentoriranja studentske prakse ili studentskih kliničkih vježbi.

Uz pisanu prijavu na natječaj prilaže se:

 1. životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta),
 2. domovnica ili dokaz o državljanstvu neke druge države,
 3. preslika odgovarajućih diploma,
 4. podatci o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti,
 5. dokaz o indeksiranosti i citiranosti radova,
 6. motivacijsko pismo, te
 7. dokazi o ostalim traženim uvjetima.

Životopis, motivacijsko pismo, kratki sažetak znanstvene i nastavne djelatnosti te popis radova relevantnih za izbor treba priložiti i u elektroničkom obliku, CD-u.

Strani državljani dužni su priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredno znanje).

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave se podnose u roku od 30 dana od objave natječaja na adresu:
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Znanstveno-učilišni kampus Borongaj
Borongajska cesta 83f
10000 Zagreb

Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u zakonskom roku.