Natječaj za izbor zaposlenika na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju - asistent ili poslijedoktorand (1 izvršitelj) na Odsjeku za poremećaje u ponašanju (zamjena za odsutnu djelatnicu)

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, raspisuje
NATJEČAJ za izbor

1. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju - asistent ili poslijedoktorand, u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, na Odsjeku za poremećaje u ponašanju, na određeno vrijeme (zamjena za odsutnu djelatnicu), u punom radnom vremenu (Suglasnost Sveučilišta u Zagrebu Klasa: 100-01/18-03/749; Urbroj: 380-012/246-18-2 od 20. prosinca 2018.).

Uz opće uvjete, pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

 • završen sveučilišni preddiplomski i diplomski studij socijalne pedagogije,
 • prosjek ocjena na diplomskom studiju najmanje 4.50,
 • izvrsno služenje engleskim jezikom.

Prednost na natječaj imaju pristupnici koji:

 • u motivacijskom pismu kvalitetno obrazlože svoj interes za radno mjesto i svoju perspektivu osobnog doprinosa u području prevencijske znanosti,
 • imaju iskustvo sudjelovanja u izvođenju nastave na visokoškolskim ustanovama i temama vezanim uz područje prevencijske znanosti,
 • imaju iskustvo aktivnog sudjelovanja u znanstveno-istraživačkim projektima u području prevencijske znanosti,
 • radovima i projektima mogu dokazati znanstveni i stručni interes u području prevencijske znanosti

Uz pisanu prijavu na natječaj prilaže se:

 1. životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta),
 2. domovnica ili dokaz o državljanstvu neke druge države,
 3. preslika odgovarajućih diploma,
 4. podatci o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti,
 5. dokaz o indeksiranosti i citiranosti radova,
 6. motivacijsko pismo, te
 7. dokazi o ostalim traženim uvjetima.

Životopis, motivacijsko pismo, kratki sažetak znanstvene i nastavne djelatnosti te popis radova relevantnih za izbor treba priložiti i u elektroničkom obliku, CD-u

Strani državljani dužni su priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredno znanje).

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave se podnose u roku od 30 dana od objave natječaja na adresu:
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Znanstveno-učilišni kampus Borongaj
Borongajska cesta 83f
10000 Zagreb

Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u zakonskom roku.