Natječaj za izbor zaposlenika na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju - asistent (1 izvršitelj) na Odsjeku za inkluzivnu edukaciju i rehabilitaciju

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, raspisuje
NATJEČAJ za izbor

1. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju - asistent, u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, na Odsjeku za inkluzivnu edukaciju i rehabilitaciju, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu (Suglasnost Sveučilišta u Zagrebu Klasa: 100-01/18-03/420; Urbroj: 380-012/246-18-2 od 28. kolovoza 2018.).

Uz opće uvjete, pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

 • završen sveučilišni preddiplomski i diplomski studij Psihologije i upisan doktorski studij u području društvenih znanosti
 • prosjek ocjena na preddiplomskom i diplomskom studiju najmanje 4.00,
 • izvrsno služenje engleskim jezikom.

Prednost na natječaj imaju pristupnici koji:

 • u motivacijskom pismu kvalitetno obrazlože svoj interes za radno mjesto i svoju perspektivu osobnog doprinosa u području inkluzivne edukacije i rehabilitacije,
 • imaju iskustvo aktivnog sudjelovanja u znanstveno-istraživačkim projektima u području inkluzivne edukacije i rehabilitacije,
 • radovima i projektima mogu dokazati znanstveni i stručni interes u području inkluzivne edukacije i rehabilitacije.

Uz pisanu prijavu na natječaj prilaže se:

 1. životopis (Europass, uz detaljno ispunjene opisne kategorije iz kojih je moguće iščitati kako kandidat zadovoljava obavezne i poželjne uvjete)
 2. motivacijsko pismo
 3. domovnica ili dokaz o državljanstvu neke druge države,
 4. preslika odgovarajućih diploma,
 5. podatci o znanstvenoj i stručnoj djelatnosti (ako je primjenjivo) uz priložene dokaze
 6. potvrda o upisanom doktorskom studiju te dokazi o ostalim traženim uvjetima.

Životopis, motivacijsko pismo, podatci o znanstvenoj i stručnoj djelatnosti te popis radova relevantnih za izbor treba priložiti i u elektroničkom obliku, CD-u.

Strani državljani dužni su priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredno znanje).

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave se podnose u roku od 30 dana od objave natječaja na adresu:

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Znanstveno-učilišni kampus Borongaj
Borongajska cesta 83f
10000 Zagreb

Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u zakonskom roku.