Natječaj za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor/prvi izbor (1 izvršitelj) na Odsjeku za poremećaje u ponašanju

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, raspisuje
NATJEČAJ ZA IZBOR

 1. jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – redoviti profesor/prvi izbor, u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za poremećaje u ponašanju (Suglasnost Sveučilišta u Zagrebu Klasa: 100-01/18-03/479, Urbroj: 380-012/246-18-2 od 23. kolovoza 2018.)

Uz opće uvjete pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Prednost na natječaju imaju pristupnici koji ispunjavaju i sljedeće uvjete:

 1. sudjelovanje u nacionalnim kompetitivnim projektima
 2. sudjelovanje u projektima na europskoj razini u području prevencijske  znanosti
 3. višegodišnje iskustvo u izvođenju kolegija u području prevencijske znanosti
 4. međunarodna prepoznatljivost u području prevencijske znanosti
 5. vidljiv doprinos u prijenosu spoznaja prevencijske znanosti u praksu (kroz  sudjelovanje u povjerenstvima,  stručnim tijelima, radnim grupama na nacionalnoj i lokalnoj razini)

Uz pisanu prijavu na natječaj, za sva radna mjesta, prilaže se:

 • životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta),

 • domovnica ili dokaz o državljanstvu neke druge države,

 • preslika odgovarajućih diploma,

 • podatci o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti,

 • dokaz o indeksiranosti i citiranosti radova te

 • dokazi o ostalim traženim uvjetima.

Životopis i kratki sažetak znanstvene i nastavne djelatnosti te popis radova relevantnih za izbor treba priložiti i u elektroničkom obliku, CD-u.

Strani državljani dužni su priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredno znanje).

Pravo prijave na natječaj imaju pod jednakim uvjetima osobe oba spola.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima natječaja.

Prijave se podnose u roku od 30 dana od objave natječaja na adresu:
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Znanstveno-učilišni kampus Borongaj
Borongajska cesta 83 f
10000 Zagreb