Natječaj za izbor asistenta (1 izvršitelj), višeg strunog suradnika u sustavu znanosti i visokog obrazovanja (1 izvršitelj) i stručnog suradnika (1 izvršitelj)

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, raspisuje
NATJEČAJ za izbor

 1. jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju - asistent, u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, znanstvenoj grani: poremećaji u ponašanju, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za poremećaje u ponašanju (Suglasnost Sveučilišta u Zagrebu Klasa: 100-01/17-03/603, Urbroj: 380-012/246-17-2 od 28. prosinca 2017.)
 2. jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste - viši stručni suradnik u sustavu znanosti i visokog obrazovanja u Centru za rehabilitaciju, na određeno vrijeme do tri godine, u punom radnom vremenu
 3. jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste - stručni suradnik u Centru za rehabilitaciju, na određeno vrijeme (do 8 mjeseci), u punom radnom vremenu

Uz opće uvjete pristupnici na natječaj pod točkom 1. moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, te sljedeće uvjete:

 • završen sveučilišni preddiplomski i diplomski studij Socijalne pedagogije (modul Djeca i mladi)
 • prosjek ocjena na preddiplomskom i diplomskom studiju najmanje 4,50
 • izvrsno služenje engleskim jezikom
 • poželjni uvjeti: iskustvo sudjelovanja u izvođenju nastave na visokoškolskim ustanovama; iskustvo aktivnog sudjelovanja u znanstveno-istraživačkim projektima usmjerenih na djecu, mlade i obitelji u riziku; znanstveni i stručni interes u području procjene i tretmana djece i mladih s problemima u ponašanju vidljiv kroz radove i projekte.

Pristupnici na natječaj pod točkom 2. moraju ispunjavati i sljedeće uvjete:

 • akademski stupanj doktora znanosti iz područja društvenih znanosti, polje logopedija
 • najmanje pet godina radnog iskustva u sustavu znanosti i visokom obrazovanju
 • najmanje tri godine radnog iskustva u provođenju dijagnostičkih i terapijskih postupaka u logopediji
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu.

Pristupnici na natječaj pod točkom 3. moraju ispunjavati i sljedeće uvjete:

 • završen sveučilišni preddiplomski i diplomski studij logopedije
 • iskustvo rada na stručnim ili znanstvenim projektima koji su usmjereni na teškoće/odstupanja u ranoj dobi kao i na potpomognutu komunikaciju (posebno projekti financirani od Europske unije)
 • prednost imaju kandidati s iskustvom u provedbi edukacija na temu rane intervencije i potpomognute komunikacije

Uz pisanu prijavu na natječaj prilaže se:

 • životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta),
 • domovnica ili dokaz o državljanstvu neke druge države,
 • preslika odgovarajućih diploma,
 • podatci o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti,
 • dokaz o indeksiranosti i citiranosti radova te
 • dokazi o ostalim traženim uvjetima.

Životopis i kratki sažetak znanstvene i nastavne djelatnosti te popis radova relevantnih za izbor treba priložiti i u elektroničkom obliku, CD-u.

Strani državljani dužni su priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredno znanje).

Pravo prijave na natječaj imaju pod jednakim uvjetima osobe oba spola.

Svi pristupnici obvezni su u prijavi na natječaj naznačiti točku koja se odnosi na zvanje i radno mjesto za koje se prijavljuju.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave se podnose u roku od 30 dana za radno mjesto pod točkom 1., a za radna mjesta pod točkom 2. i 3. rok za podnošenje prijave je 8 dana od objave natječaja na adresu:

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Znanstveno-učilišni kampus Borongaj
Borongajska cesta 83 f
Zagreb

Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima natječaja.