Natječaj za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent (1 izvršitelj), suradničko zvanje asistent (2 izvršitelja) i radno mjesto IV. vrste - spremačica (1 izvršitelj)

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, raspisuje
NATJEČAJ
za izbor

 1. jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju - docent, u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za kriminologiju (Suglasnost Sveučilišta u Zagrebu, Klasa: 100-01/17-03/441, Urbroj: 380-012/246-17-2 od 29. rujna 2017.)
 2. jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju - asistent, u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za oštećenja vida, Suglasnost Sveučilišta u Zagrebu Klasa: 100-01/17-03/504; Urbroj: 380-012/246-17-2 od 8. studenoga 2017. godine
 3. jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju - asistent, u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu (50% radnog vremena na Odsjeku za inkluzivnu edukaciju i rehabilitaciju i 50% radnog vremena na Odsjeku za motorička oštećenja, kronične bolesti i art terapije), suglasnost Sveučilišta u Zagrebu Klasa: 100-01/17-03/504; Urbroj: 380-012/246-17-2 od 8. studenoga 2017. godine
 4. jednog izvršitelja na radno mjesto IV. vrste – spremačica, na određeno vrijeme (povećan opseg poslova), sa 50 % radnog vremena

Uz opće uvjete pristupnici na natječaj pod točkom 1., 2. i 3. moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Svi pristupnici obvezni su u prijavi na natječaj naznačiti točku koja se odnosi na zvanje i radno mjesto za koje se prijavljuju.

Prednost na natječaj imaju pristupnici sa:

 • točka 1. - ekspertizom u području kriminaliteta odraslih, osobito kriminalne karijere i kriminalnog životnog stila, te organiziranog, nasilničkog i ovisničkog kriminaliteta
 • točka 2. - iskustvom u radu s osobama oštećena vida,
 • točka 3. - iskustvom neposrednog edukacijsko-rehabilitacijskog terapijskog i savjetodavnog rada u stručnoj intervenciji za djecu i mlade s razvojnim teškoćama i invaliditetom u visokoškolskoj ustanovi.

Pristupnici na natječaj – točke 2. i 3. moraju ispunjavati i sljedeće uvjete:

 • završen sveučilišni preddiplomski i diplomski studij Rehabilitacija/Edukacijska rehabilitacija
 • prosjek ocjena na preddiplomskom i diplomskom studiju najmanje 4,00
 • izvrsno znanje engleskog jezika
 • interes/iskustvo sudjelovanja u znanstveno-istraživačkom radu.

Uz pisanu prijavu na natječaj, za sva radna mjesta, prilaže se: životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta), domovnica ili dokaz o državljanstvu neke druge države, preslika odgovarajućih diploma, podatci o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti, dokaz o indeksiranosti i citiranosti radova te dokazi o ostalim traženim uvjetima.

Životopis i kratki sažetak znanstvene i nastavne djelatnosti te popis radova relevantnih za izbor treba priložiti i u elektroničkom obliku, CD-u.

Strani državljani dužni su priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredno znanje).

Pravo prijave na natječaj imaju pod jednakim uvjetima osobe oba spola.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave se podnose u roku od 30 dana (osim za radno mjesto pod točkom 4. - rok za podnošenje prijave 8 dana) od objave natječaja na adresu:
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Znanstveno-učilišni kampus Borongaj
Borongajska cesta 83 f
Zagreb

Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima natječaja.