Natječaj za izbor nastavnika (2 izvršitelja) i prijem zaposlenika u radni odnos - administrativni tajnik/ca (1 izvršitelj)

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, raspisuje
NATJEČAJ

1. za izbor nastavnika:

 • jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor u trajnom zvanju, u području društvenih znanosti, polje edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti, na Odsjeku za inkluzivnu edukaciju i rehabilitaciju, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom
 • jednog izvršitelja u naslovno znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora u području biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti

Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i drugim provedbenim propisima.

Uvid u navedene propise može se izvršiti na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu i Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Prijavi na natječaj prilaže se:

 • životopis (najviše jedna kartica teksta),
 • preslika odgovarajućih diploma,
 • dokazi o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti.

Životopis i kratki sažetak znanstvene i nastavne djelatnosti te popis radova relevantnih za izbor s dokazima indeksiranosti treba priložiti i u elektroničkom obliku, CD-u.

Strani državljani dužni su priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredno znanje).

Pravo prijave na natječaj imaju pod jednakim uvjetima osobe oba spola.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave se podnose u roku od 30 dana od objave natječaja na adresu:
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Znanstveno-učilišni kampus Borongaj
Borongajska cesta 83 f
10000 Zagreb

2. za prijam djelatnika u radni odnos:

administrativni tajnik/ca, 1 izvršitelj, na određeno vrijeme od dvije godine, u punom radnom vremenu za rad u Centru za rehabilitaciju

Uvjeti:

 • srednja stručna sprema ekonomskog usmjerenja
 • položen stručni ispit za zaštitu i obradu arhivskog i registraturnog gradiva
 • tri godine radnog iskustva na administrativnim poslovima slične vrste i poslovima obrade arhivskog gradiva
 • prednost: iskustvo u komunikaciji s osobama koje traže posebnu stručnu podršku i njihovim obiteljima

Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti:

 • životopis,
 • dokaz o državljanstvu (preslik domovnice),
 • dokaz o stručnoj spremi i položenom stručnom ispitu za zaštitu i obradu arhivskog i registraturnog gradiva,
 • elektronički zapis o radno pravnom statusu, te
 • dokaze o ostalim traženim uvjetima.

Pravo prijave na natječaj imaju pod jednakim uvjetima osobe oba spola.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave se podnose u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu:

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Znanstveno-učilišni kampus Borongaj
Borongajska cesta 83 f
10000 Zagreb