Natječaj za izbor izvršitelja u suradničko zvanje - asistent

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, raspisuje

NATJEČAJ za izbor:

  • jednog izvršitelja (m/ž) na razvojno radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju - asistent, u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, znanstvenoj grani: poremećaji u ponašanju, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za poremećaje u ponašanju, (Suglasnost Sveučilišta u Zagrebu Klasa: 100-01/16-02/24, Urbroj: 380-012/246-17-2 od 2. siječnja 2017.)

Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati i sljedeće uvjete:

  • završen sveučilišni preddiplomski i diplomski studij Socijalne pedagogije
  • prosjek ocjena na preddiplomskom i diplomskom studiju najmanje 4,00
  • poželjni uvjeti: iskustvo sudjelovanja u izvođenju nastave (primjerice kroz demonstraturu) i znanstveno-istraživačkim projektima

Uz pisanu prijavu na natječaj prilaže se:

  • životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta),
  • domovnica ili dokaz o državljanstvu neke druge države,
  • preslika odgovarajućih diploma,
  • podatci o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti, te
  • dokazi o ostalim traženim uvjetima.

Životopis i kratki sažetak znanstvene i nastavne djelatnosti treba priložiti i u elektroničkom obliku, CD-u.

Strani državljani dužni su priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredno znanje).

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave se podnose u roku od 30 dana od objave natječaja na adresu:

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Znanstveno-učilišni kampus Borongaj
Borongajska cesta 83 f
10000 Zagreb

Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima natječaja.