Nastupno predavanje dr.sc. Anje Mirosavljević 11. listopada 2017.

Nastupno predavanje na temu "Konceptualni okvir restorativne pravde" znanstvene suradnice dr.sc. Anje Mirosavljević za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu održat će se u srijedu 11. listopada 2017. u okviru predmeta Izvansudska nagodba u prostorijama Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Borongajska cesta 83 f, Zagreb u dvorani P8 s početkom u 14:15 sati pred studentima, nastavnicima i stručnim povjerenstvom u sastavu:

  1. Prof.dr.sc. Nivex Koller Trbović,
    redovita profesorica u trajnom zvanju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, predsjednica povjerenstva
  2. Prof.dr.sc. Antonija Žižak,
    redovita profesorica u trajnom zvanju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, članica
  3. Prof.dr.sc. Dejana Bouillet,
    redovita profesorica Učiteljskog fakulteta Sveučilišta ua Zagrebu, članica.