Erasmus+ studijski boravak

Upute za odabrane studente 2023/24

Sveučilište u Zagrebu objavilo je rezultate Natječaja za sudjelovanje u Programu ERASMUS+ za STUDENTE - studijski boravak - za ak. godinu 2023./24..

Obavezno pratiti Upute za odabrane studente na stranicama Sveučilišta. Upute se redovno ažuriraju.

Studenti su na ovom natječaju u statusu:

A) odabran, uz financijsku potporu

Nakon objavljenih rezultata, održat će se sastanak s odabranim studentima za zimski semestar čim rezultati budu objavljeni, odnosno sa studentima odabranima za ljetni semestar u rujnu o čemu će studenti biti na vrijeme obaviješteni e-mailom.

1. korak: nominacija i prijava studenta

 • ERF i službeno nominira studenta izabranom stranom sveučilištu (obično putem e-maila ili online obrasca). Student će dobiti kopiju e-maila te na taj način biti obaviješten o nominaciji. O nominaciji i samom procesu prijave na strano sveučilište odabrani studenti bit će informirani na sastanku.
 • Nakon nominacije, studenta će kontaktirati strano sveučilište i poslati mu upute za prijavu i rokove. Sve te informacije student može i prije nominacije naći na mrežnim stranicama stranog sveučilišta.
 • Student je dužan sam prikupiti potrebnu dokumentaciju koju traži strano sveučilište i izvršiti prijavu do roka.
 • Svako strano sveučilište određuje rok do kojeg se student mora prijaviti za zimski odnosno ljetni semestar. Do navedenog roka student je dužan poslati online prijavu i ostale tražene dokumente. Rokovi za prijavu na strana sveučilišta
 • Student ispunjava online prijavu na stranom sveučilištu i dostavlja im traženu dokumentaciju na način koji strano sveučilište traži.
 • Potrebno je prikupiti sve tražene dokumente prije ispunjavanja online prijave jer će se neki dokumenti morati učitati u online prijavu.
 • Student koji je odabran uz financiranje ali želi odustati od razmjene, dužan je u roku ispuniti i dostaviti obrazac o odustanku od mobilnosti, detalji u Uputama.

2. korak: Ugovor o učenju (Learning agreement)

 • Svaki student prije odlaska na studijski boravak treba sklopiti Ugovor o učenju (Learning Agreement). Sveučilište u Zagrebu koristi Online Learning agreement (OLA). Online Learning Agreement potpisuju tri strane: student, matični fakultet i strano sveučilište Poveznica na ONLINE LEARNING AGREEMENT https://learning-agreement.eu/
 • Popisivanje OLA inicira student, registracijom u sustav. Ispred ERF-a OLA potpisuje ECTS koordinatorica, dr. sc. Ana Matić Škorić, mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. . Ispred stranog sveučilišta, OLA elektronski potpisuje ovlaštena osoba (obavezno provjeriti sa stranim sveučilištem koga treba upisati s njihove strane)
 • U OLA student upisuje predmete koje sluša u inozemstvu kao i predmete na ERF-u koji će mu biti priznati nakon povratka.
 • Kako bi ECTS koordinatorica uskladila predmete na matičnom i stranom fakultetu te dogovorio priznavanje predmeta s profesorima, student ispunjava Zahtjev za usklađivanjem predmeta i šalje ga ECTS koordinatorici.
 • Tek nakon što mu ECTS koordinatorica vrati ispunjeni Zahtjev s dogovorenim obvezama, student priznate predmete upisuje u OLA
 • Potrebno je ispuniti A i B tablicu u Learning agreementu.
 • Na web stranici stranog sveučilišta nalaze se popisi predmeta na engleskom jeziku za strane studente s kojeg studenti biraju predmeta. Za sve dodatne informacije o izboru predmeta na stranom sveučilištu, student je dužan sam kontaktirati nadležnog koordinatora na stranom sveučilištu.

3. korak: Ugovor o financiranju

 • Student potpisuje Ugovor o financiranju sa Sveučilištem o čemu će ga Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu na vrijeme obavijestiti.

Student može odustati od mobilnosti za koju je odabran ali samo u određenom roku:

Rok za odustanak od odlaska u zimskom semestru: 1. lipnja 2023.

Rok za odustanak od odlaska u ljetnom semestru: 5. rujna 2023.

Izjava o odustanku - pod Dokumenti i obrasci 2023/2024.

Za studente koji odustanu od mobilnosti izvan navedenih rokova, i/ili bez u zadanom roku dostavljenog službenog i potpisanog obrasca u Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta, smatrat će se da su odustali izvan roka, te se neće moći prijaviti za ERASMUS+ mobilnost studijski boravak ni stručnu praksu sljedeće dvije akademske godine.

UPUTA O ŽALBI

Žalbe koje student podnosi Fakultetu:

 • Žalba protiv Odluke o odabiru kandidata za studijski boravak
 • Žalba protiv odluke o prijavi za kategoriju studenta s manje mogućnosti

podnose se direktno Fakultetu, preporučenom poštom ili osobno u: Ured za međunarodnu suradnju, Borongajska cesta 83F, 10000 Zagreb s naznakom „Žalba Erasmus+ 2023/24". Prijedlog odluke o žalbi daje Fakultet, a konačnu odluku donosi Povjerenstvo za žalbe u programima mobilnosti Sveučilišta u Zagrebu.

Žalbe koje student podnosi Sveučilištu:

 • Žalba protiv odluke o prijavi za niži socio-ekonomski status podnosi se direktno Sveučilištu, na adresu: Sveučilište u Zagrebu, Središnji ured za međunarodnu suradnju, Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb, s naznakom „Žalba Erasmus+ socio-status 2023/24, Povjerenstvo za žalbe u programima mobilnosti”.

Žalbe se podnose u pisanom obliku preporučenom poštom, u roku od 8 dana od objave rezultata natječaja na mrežnim stranicama Sveučilišta. U obzir će biti uzete isključivo žalbe podnesene u tom obliku. Žalbe ili upiti poslani putem elektroničke pošte neće se uzeti u razmatranje.

Ako student nije zadovoljio formalne uvjete Natječaja (npr. prijava nije potpuna, dostavljena je nepravilna dokumentacija, student je poslao više prijava ili je prijavio pogrešnu stranu instituciju i sl.) prijava se automatski odbija bez mogućnosti žalbe.

B) rezerva

Studenti imaju mogućnosti realizirati mobilnost tek ako odustane netko od studenta za sveučilišta za koja su odabrani kao rezerva. Studenti će o eventualnim pomacima u rang listi biti obaviješteni.

Dokumenti i obrasci

Svi potrebni obrasci dostupni su na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu putem sljedeće poveznice:

Dokumenti i obrasci 2023/24

Dokumenti i obrasci 2022/23

Ugovori o učenju (Learning agreement) s upisanim podacima o ERF-u:

Learning agreement - before and during mobility

Zahtjev za usklađivanjem predmeta ERF-a i predmeta sa stranog sveučilišta (ispunjeni obrazac student šalje e-poštom ECTS koordinatorici dr. sc Ani Matić Škorić Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. )

Upute za prijavu 2023/24

OBJAVLJENO: 14. VELJAČE 2023.

Erasmus Info dan za studente održat će se u ponedjeljak, 20. veljače 2023. u 13 sati, dvorana P10.

Informacije za studente koji se prijavljuju na Erasmus+ natječaj za mobilnost studenata - studijski boravak za 2023./2024.

Rok za prijavu: 2. ožujka 2023. (12.00 sati - podne, online i papirnato).

 1. Sveučilište u Zagrebu raspisuje Erasmus+ natječaj za mobilnost studenata - studijski boravak za 2023./2024.
 2. U sklopu ovoga natječaja može se prijaviti samo za mobilnost u zimskom ili ljetnom semestru akademske godine 2023./24.
 3. Popis inozemnih institucija s kojima ERF ima potpisane Erasmus+ ugovore.
  Razmjena studenta u okviru Erasmus programa moguća je isključivo s tim fakultetima. U tablici su navedene upute i ograničenja kojih su se studenti dužni pridržavati (student diplomskog studija neće birati strani fakultet s kojim je moguća razmjena samo na preddiplomskoj razini, neće birati zimski semestar za razmjenu ako je razmjena moguća samo u ljetnom, itd.).
  - Instituto Politecnico Setubal, Portugal - prima studente isključivo u ljetnom semestru
  - University College Leuven-Limburg, Belgija - prima studente isključivo u zimskom semestru
 4. Student je dužan proučiti stranice inozemnih fakulteta, njihove programe i predmete koje nude na engleskom jeziku. Po potrebi kontaktirati koordinatora na stranom fakultetu za dodatna pojašnjenja.
 5. Student je dužan tijekom studijskog boravka u inozemstvu ostvariti najmanje 25 ECTS. Iznimka je zimski semestar u Finskoj, koji traje 4 mjeseca i minimum ECTS bodova je 20.
 6. Pažljivo pročitati dokument Upute za online prijavu objavljen na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu (uz Natječaj), u kojem je detaljno opisana procedura prijave. Studenti su dužni ispuniti i poslati online prijavu do četvrtka, 2. ožujka 2023. (12.00 sati - podne, online i papirnato). Preporučujemo da online prijavu ne šaljete zadnji dan i da papirnatu dokumentaciju ne predajete zadnji dan.
 7. Online prijavi se može pristupiti preko linka koji je objavljen u Natječaju, str. 6.
 8. Online prijava - u rubrici Current studies, pod Subject area upišite svoje područje studija (Speech-Language Pathology, Educational Rahabilitation, Social Pedagogy).
 9. Pod ISCED kod matičnog fakulteta upisuje se 011 – Education
 10. VAŽNO: Online prijava – u rubrici Preferred study abroad - prilikom upisivanja svakog pojedinog izbora stranog fakulteta, važno je upisati odgovarajući ISCED code. ISCED code za svaki pojedini sporazum nalazi se u tablici s potpisanim Erasmus+ sporazumima na stranici ERF-a i u prilogu Natječaja. Molimo da obratite pažnju i upisujete ispravni ISCED kod.
 11. Student ispunjava i šalje samo jednu (1) online prijavu u kojoj je moguće odabrati do tri (3) različita izbora stranih sveučilišta na koje želi ići. Matični fakultet će studenta rangirati samo na jedan od odabranih fakulteta. U slučaju višestrukih online prijava, sve će se prijave automatski smatrati odbijenima. Preporučujemo da ne prijavljujete samo jedan izbor nego bar dva (najbolje tri), jer je moguće da ne budete odabrani za svoj prvi izbor nego drugi ili treći pa je bolje imati više opcija. U tom slučaju, birajte samo one fakultete na koje ste zaista spremni otići.
 12. U online aplikaciji, pod datumima boravka upisujete sljedeće:
  - ako se prijavljujete za zimski semestar - 1.10.2023. – 28.2.2024.
  - ako se prijavljujete za ljetni semestar - 1.2.- 1.7.2024.
  IZNIMKE su sveučilišta na kojima semestri počinju i završavaju ranije, npr:
  Sveučilište Jyvaskyla
  - 1. 9. do 31.12.2023. za zimski semestar
  - 1.1. do 31.5.2024.. za ljetni semestar
  Sveučilište Radboud, Nijmegen
  - 1.9.2023. do 28.2.2024. za zimski semestar
  - 15.1. do 15.7.2024. za ljetni semestar
 13. Mobilnost se NE može ostvariti:
  - na 1. godini preddiplomskog studija (studenti preddiplomskih studija moraju u trenutku odlaska na mobilnost biti upisani najmanje u drugu godinu preddiplomskoga studija);
  - u zimskom semestru 1. godine diplomskog studija
 14. Potrebna dokumentacija koju predajete koordinatoru za međunarodnu suradnju na Fakultetu:
  - Ispunjena online prijava (isprintana, vlastoručno potpisana)
  - životopis (na Europass CV obrascu na hrvatskom jeziku)
  - motivacijsko pismo na hrvatskom jeziku (do 300 riječi)
  - prijepis dosad položenih ispita i ocjena za sve razine studija (i preddiplomski i diplomski) te ostvarenih ECTS bodova ovjeren u studentskoj službi (na hrvatskom jeziku) i potvrdu o upisanom semestru.
  VAŽNO: prijepis ocjena i potvrda su na ERF-u jedan dokument i možete priložiti samo prijepis ocjena iz kojeg su vidljivi i podaci u upisu. Potvrdu s prijepisom ocjena za trenutnu razinu studija na hrvatskom jeziku možete ispisati na Studomatu, s naznakom svrhe – Sudjelovanje u programu Erasmus.
  Studenti diplomskog studija ne mogu sami ispisati prijepis ocjena s preddiplomskog studija na Studomatu nego taj prijepis moraju podići u Studentskoj referadi.
  Student predaje original prijepisa ocjena, ne kopiju.
  - za studente s potporom za uključivanje (s invaliditetom) – uz sve navedeno i potvrdu liječnika, rješenje ovlaštene ustanove (u Natječaju Dodatak II)
  - za studente s manje mogućnosti - dodatne potvrde (u Natječaju Dodatak II)
  - za studente koji žele pisati završni rad ili raditi istraživanje u svrhu završnog rada – pismo odobrenja (Approval form for final thesis)
  - potvrda o znanju jezika zemlje u koju student ide ili jezika na kojem se izvodi nastava. Uvjet je minimalno B2 stupanj poznavanja jezika. Molimo pročitajte Dodatak I. - Potvrde o znanju stranog jezika.

  ERF NE IZDAJE POTVRDU O ZNANJU ENGLESKOG JEZIKA S NAZNAKOM STUPNJA ZNANJA PREMA ZAJEDNIČKOM EUROPSKOM REFERENTNOM OKVIRU ZA JEZIKE.
  Za testiranje i određivanje stupnja znanja jezika obratite se Centru za strane jezike Filozofskog fakulteta ili bilo kojoj školi stranih jezika.
  Prilažete kopiju potvrde, ne original.
  Za informacije o trajanju/važenju potvrda obratite se školi/ustanovi koja je potvrdu izdala.
 15. Sva potrebna dokumentacija (prijepisi ocjena, motivacijsko pismo, itd.) treba biti na hrvatskom jeziku.
 16. Student prikuplja svu potrebnu dokumentaciju i predaje ju Uredu za projekte i međunarodnu suradnju do četvrtka, 2. ožujka 2023. u 12.00 sati /1.kat, soba T2.
 17. Odabir i rangiranje kandidata izvršit će Povjerenstvo za odabir studenata za razmjenu.
  Kriteriji za odabir studenata su prosjek ocjena, motivacijsko pismo i razina znanja jezika. Molimo obratite pažnju na kvalitetu motivacijskog pisma. Provjerite mrežne stranice stranih fakulteta, njihove programe i opišite zašto želite ići baš na to strano sveučilište.
  Kriteriji za odabir studenata
 18. Rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnim stranicama Sveučilišta i Fakulteta.
 19. Ako student nije u mogućnosti osobno predati papirnatu dokumentaciju Uredu za međunarodnu suradnju, to može učiniti netko od kolega umjesto studenta. Važno je da student osobno ispuni online prijavu, učita svu potrebnu dokumentaciju u online prijavu, istu isprinta i potpiše. Potpisana online prijava predaje se zajedno s ostalom dokumentacijom.

Za dodatna pitanja možete se obratiti:

Erasmus+ natječaj

Sveučilište u Zagrebu raspisuje Natječaj za Erasmus+ studijski boravak JEDNOM godišnje. Natječaj se obično raspisuje krajem siječnja svake godine i otvoren je 3-4 tjedna.

Studenti se tada prijavljuju za odlazak na razmjenu u zimskom ili ljetnom semestru sljedeće akademske godine. Natječaj i sve popratne informacije i upute objavljuju se na mrežnim stranicama ERF-a i Sveučilišta u Zagrebu.

Studenti se mogu prijaviti za razmjenu samo na one fakultete s kojima ERF ima potpisane Erasmus+ sporazume. Student predaje dokumentaciju fakultetskom koordinatoru do roka navedenog u natječaju.

Molimo da pažljivo pratite sve informacije na ovoj stranici jer se redovno ažuriraju i sadrže pojašnjen postupak prijave, upute, rokove i ostale važne informacije.
Za dodatna pitanja obratite se koordinatorici za međunarodnu suradnju (svaki dan od 10 - 12 sati). Prije dolaska na konzultacije molimo upoznajte se s dostupnim informacijama i pročitajte upute za prijavu.