Poslijediplomski doktorski studij "Poremećaji jezika, govora i slušanja"

O studiju

Nositelj doktorskog studija "Poremećaji jezika, govora i slušanja":
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Izvoditelji doktorskog studija:

 • Odsjek za logopediju
 • Odsjek za oštećenja sluha

Znanstveno područje i polje u kojem se izvodi

Područje: društvene znanosti
Polje: logopedija

Datum dopusnice: 10. veljače 2017.

Akademski stupanj: doktor znanosti iz područja društvenih znanosti, znanstvenog polja logopedije (kratica dr.sc.)

Broj studenata po generaciji: od 8 do 12

Ustroj studija

Jezik studija: Program studija izvodi se na hrvatskom i/ili engleskom jeziku.

Trajanje studija: doktorski studij traje tri (3) godine, odnosno šest (6) semestara. Student treba završiti studij u roku od osam (8) godina.

ECTS bodovi: Ukupan broj ECTS bodova koje doktorand treba skupiti do završetka studija je 180. Jedan bod obračunava se kao radno opterećenje od 25 sati.

Program studija:

Program studija određen je trima glavnim aktivnostima:

 1. nastavnim aktivnostima (obvezni i izborni kolegiji),
 2. obveznim izvannastavnim te
 3. izbornim izvannastavnim aktivnostima.

Nastava je definirana obveznim modulom s ukupno 8 obveznih kolegija usmjerenih stjecanju osnovnih znanja i vještina potrebnih za samostalni znanstveno-istraživački rad i studiju literature, a koji nude i informacije o novim znanstvenim spoznajama iz svih grana logopedije.

Osim obveznih predmeta nastavu čini i 16 izbornih predmeta podijeljenih u tri izborna modula:

 1. Jezični i komunikacijski poremećaji i specifične teškoće učenja;
 2. Poremećaji glasa, govora i gutanja;
 3. Oštećenja sluha.

Obvezne izvannastavne aktivnosti usmjerene su izravno prema izradi doktorskog rada, a doktorand ih provodi od prvog semestra putem izlaganja iz područja buduće doktorske radnje i to na teorijskoj i metodološkoj razini, izrade i javne obrane teme rada, objavljivanja znanstvenog rada i samostalne provedbe doktorskog istraživanja.

Izborne izvannastavne aktivnosti predstavlja niz formaliziranih aktivnosti kojima se kod doktoranada potiče razvoj istraživačkog i metakognitivnog učenja, kritički pristup novim informacijama, rad u timu, jačanje komunikacijskih vještina i niz drugih akademskih generičkih vještina.

U odnosu na godine studija, ustroj je takav da prvu godinu definiraju obvezni kolegiji koje doktorand mora odslušati i položiti te obvezne izvannastavne aktivnosti koje završavaju predajom teme i predlaganjem mentora.

U drugoj godini studija doktorand odabire jedan od tri ponuđena izborna modula. Uz pohađanje nastave i polaganje ispita kolegija izbornog modula, doktorand tijekom druge godine studija javno brani temu doktorskog rada te započinje s izradom istog.

Treća godina studija obilježena je samostalnim istraživačkim radom i izradom doktorskog rada.

Struktura ECTS bodova u modulima obveznih i izbornih predmeta formirana je na način da sveukupna nastava u okviru kolegija s predavanjima iznosi 37 ECTS bodova (20% ukupnih nastavnih obveza), dok je ostalih 47% aktivnosti usmjereno na stjecanje praktičnog iskustva u izvannastavnim aktivnostima (pisanje i objavljivanje radova, aktivno sudjelovanje na znanstvenim skupovima, održavanje javnih predavanja, popularizacija znanosti i sl.), a 33% na obveze vezane uz samu izradu doktorskog rada (priprema metodološkog okvira, izrada i javna obrana teme, individualne konzultacije, provedba istraživanja, izrada doktorskog rada i sl.)

Upisi

Upis na doktorski studij provodi se svaku treću godinu na temelju javnog natječaja koji se objavljuje u javnim glasilima i na mrežnim stanicama ERF-a.

Uvjeti za prijavu:

Doktorski studij mogu upisati magistri logopedije, odnosno diplomirani logopedi koji su diplomirali prije uvođenja bolonjskog procesa u hrvatski visokoobrazovni sustav. Studij mogu upisati i magistri ostalih struka s kojima je logopedija u interdisciplinarnom odnosu.

Pristupnici koji su završili odgovarajući sveučilišni studij u inozemstvu dužni su prije prijave na natječaj za upis na doktorski studij pokrenuti postupak akademskog priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija.

Uvjeti za prijavu jedinstveni su za sve pristupnike, a čine ih:

 • završeni sveučilišni diplomski studij ili integrirani studij (ukupno 300 ECTS-a);
 • prosjek ocjena na diplomskom studiju veći od 3,5;
 • poznavanje engleskog jezika.

Također, pristupnik je dužan predati svu natječajem propisanu dokumentaciju, koja uvijek uključuje životopis i motivacijsko pismo.

Razredbeni postupak:

Prva razina odabira: pregled podnesene dokumentacije i provjera zadovoljavanja uvjeta.

Druga razina odabira: razgovor s pristupnikom i provjera znanja engleskog jezika (studij zahtijeva praćenje znanstvene i nastavne literature na engleskom jeziku, kao i pisanje znanstvenih radova na engleskom jeziku).

Visina školarine: 11 000,00 kuna po semestru studija

Prijave se dostavljaju na adresu:
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Borongajska cesta 83f
10000 Zagreb

(s naznakom: za doktorski studij „Poremećaji jezika, govora i slušanja“)

Kontakt osoba za upite:
gđa Miljenka Hedjever
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 01 245 7558

Voditeljstvo studija

Izv.prof.dr.sc. Jelena Kuvač Kraljević, voditeljica studija
Odsjek za logopediju
Telefon: +385(0)1245 7543
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Izv.prof.dr.sc. Ljubica Pribanić, članica Voditeljstva
Odsjek za oštećenja sluha
Telefon: +385 (0)1 245 7539
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Doc.dr.sc. Maja Cepanec, članica Voditeljstva
Odsjek za logopediju
Telefon: +385 (0)1 245 7452
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Studentska služba

Studentska referada za poslijediplomske studije:
Lucia Samardžić, mag. theol.
Telefon: +385 (0)1 245 7558
E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dokumenti