Poslijediplomski doktorski studij "Poremećaji jezika, govora i slušanja"


Nositelj doktorskog studija "Poremećaji jezika, govora i slušanja":
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Izvoditelji doktorskog studija:

 • Odsjek za logopediju
 • Odsjek za oštećenja sluha

Znanstveno područje i polje u kojem se izvodi

Područje: društvene znanosti
Polje: logopedija

Datum dopusnice: 10. veljače 2017.

Akademski stupanj: doktor znanosti iz područja društvenih znanosti, znanstvenog polja logopedije (kratica dr.sc.)

Broj studenata po generaciji: od 8 do 12


Jezik studija: Program studija izvodi se na hrvatskom i/ili engleskom jeziku.

Trajanje studija: doktorski studij traje tri (3) godine, odnosno šest (6) semestara. Student treba završiti studij u roku od osam (8) godina.

ECTS bodovi: Ukupan broj ECTS bodova koje doktorand treba skupiti do završetka studija je 180. Jedan bod obračunava se kao radno opterećenje od 25 sati.

Program studija:

Program studija određen je trima glavnim aktivnostima:

 1. nastavnim aktivnostima (obvezni i izborni kolegiji),
 2. obveznim izvannastavnim te
 3. izbornim izvannastavnim aktivnostima.

Nastava je definirana obveznim modulom s ukupno 8 obveznih kolegija usmjerenih stjecanju osnovnih znanja i vještina potrebnih za samostalni znanstveno-istraživački rad i studiju literature, a koji nude i informacije o novim znanstvenim spoznajama iz svih grana logopedije.

Osim obveznih predmeta nastavu čini i 16 izbornih predmeta podijeljenih u tri izborna modula:

 1. Jezični i komunikacijski poremećaji i specifične teškoće učenja;
 2. Poremećaji glasa, govora i gutanja;
 3. Oštećenja sluha.

Obvezne izvannastavne aktivnosti usmjerene su izravno prema izradi doktorskog rada, a doktorand ih provodi od prvog semestra putem izlaganja iz područja buduće doktorske radnje i to na teorijskoj i metodološkoj razini, izrade i javne obrane teme rada, objavljivanja znanstvenog rada i samostalne provedbe doktorskog istraživanja.

Izborne izvannastavne aktivnosti predstavlja niz formaliziranih aktivnosti kojima se kod doktoranada potiče razvoj istraživačkog i metakognitivnog učenja, kritički pristup novim informacijama, rad u timu, jačanje komunikacijskih vještina i niz drugih akademskih generičkih vještina.

U odnosu na godine studija, ustroj je takav da prvu godinu definiraju obvezni kolegiji koje doktorand mora odslušati i položiti te obvezne izvannastavne aktivnosti koje završavaju predajom teme i predlaganjem mentora.

U drugoj godini studija doktorand odabire jedan od tri ponuđena izborna modula. Uz pohađanje nastave i polaganje ispita kolegija izbornog modula, doktorand tijekom druge godine studija javno brani temu doktorskog rada te započinje s izradom istog.

Treća godina studija obilježena je samostalnim istraživačkim radom i izradom doktorskog rada.

Struktura ECTS bodova u modulima obveznih i izbornih predmeta formirana je na način da sveukupna nastava u okviru kolegija s predavanjima iznosi 37 ECTS bodova (20% ukupnih nastavnih obveza), dok je ostalih 47% aktivnosti usmjereno na stjecanje praktičnog iskustva u izvannastavnim aktivnostima (pisanje i objavljivanje radova, aktivno sudjelovanje na znanstvenim skupovima, održavanje javnih predavanja, popularizacija znanosti i sl.), a 33% na obveze vezane uz samu izradu doktorskog rada (priprema metodološkog okvira, izrada i javna obrana teme, individualne konzultacije, provedba istraživanja, izrada doktorskog rada i sl.)


Upis na doktorski studij provodi se svaku treću godinu na temelju javnog natječaja koji se objavljuje u javnim glasilima i na mrežnim stanicama ERF-a.

Uvjeti za prijavu:

Doktorski studij mogu upisati magistri logopedije, odnosno diplomirani logopedi koji su diplomirali prije uvođenja bolonjskog procesa u hrvatski visokoobrazovni sustav. Studij mogu upisati i magistri ostalih struka s kojima je logopedija u interdisciplinarnom odnosu.

Pristupnici koji su završili odgovarajući sveučilišni studij u inozemstvu dužni su prije prijave na natječaj za upis na doktorski studij pokrenuti postupak akademskog priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija.

Uvjeti za prijavu jedinstveni su za sve pristupnike, a čine ih:

 • završeni sveučilišni diplomski studij ili integrirani studij (ukupno 300 ECTS-a);
 • prosjek ocjena na diplomskom studiju veći od 3,5;
 • poznavanje engleskog jezika.

Također, pristupnik je dužan predati svu natječajem propisanu dokumentaciju, koja uvijek uključuje životopis i motivacijsko pismo.

Razredbeni postupak:

Prva razina odabira: pregled podnesene dokumentacije i provjera zadovoljavanja uvjeta.

Druga razina odabira: razgovor s pristupnikom i provjera znanja engleskog jezika (studij zahtijeva praćenje znanstvene i nastavne literature na engleskom jeziku, kao i pisanje znanstvenih radova na engleskom jeziku).

Visina školarine: 11 000,00 kuna po semestru studija

Prijave se dostavljaju na adresu:
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Borongajska cesta 83f
10000 Zagreb
(s naznakom: za doktorski studij „Poremećaji jezika, govora i slušanja“)


Voditeljica studija

Izv.prof.dr.sc. Jelena Kuvač Kraljević
Odsjek za logopediju
Telefon: +385(0)1245 7543
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Članice Voditeljstva

Izv.prof.dr.sc. Ljubica Pribanić
Odsjek za oštećenja sluha
Telefon: +385 (0)1 245 7539
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Doc.dr.sc. Maja Cepanec
Odsjek za logopediju
Telefon: +385 (0)1 245 7452
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Studentska referada za poslijediplomske studije:
Lucia Samardžić, mag. theol.
Telefon: +385 (0)1 245 7558
E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

Postgraduate doctoral study Prevention Science and Disability Study


Holder of the doctoral study "Prevention Science and Disability Study":
Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb

Executors of the the doctoral study "Prevention Science and Disability Study" (research and teaching part):

University of Zagreb:

Universities and centres in Europe, USA and Canada:

 • Radboud University Nijmegen, Department of Clinical Psychology & Academic Center of Social Sciences, The Netherlands, www.socsci.ru.nl
 • Radboud University Nijmegen, Prevention Research Center for Mental Health Promotion & Mental Disorder Prevention, The Netherlands, www.preventioncenter.net
 • University of Maactricht, Faculty of Health Sciences, Department of Health Education and Promotion, The Netherlands, www.unimaas.nl
 • Pennsylvania State University, College of Health and Human Development, Department of Human Development and Family Studies, SAD, www.hhdev.psu.edu
 • Pennsylvania State University, Prevention Research Center for the Promotion of Human Development, SAD, www.prevention.psu.edu
 • University of Ljubljana, Faculty of Education, Slovenia, www.pef.uni-lj.si
 • Univerity of Ljubljana, Faculty of social work, Slovenia, www.fsd.si
 • University of Kansas, School of Education, SAD, www.soe.ku.edu
 • University of Bristol, Norah Fry Research Centre, UK, www.bristol.ac.uk/norahfry
 • Technical University of Lisbon, School of Social and Political Sciences, Portugal, www.iscsp.utl.pt
 • Ryerson University, School of Early Childhood Education, Toronto, Kanada, http://www.ryerson.ca

Head of the doctoral study "Prevention Science and Disability Study":
Prof. Rea Fulgosi-Masnjak, PhD and Prof. Martina Ferić, PhD

Duration of the study: three academic years or 6 semesters

ECTS: 180 (140 ECTS credits for scientific research and 40 ECTS credits for organized teaching activity)

Academic degree:

The postgraduate doctoral study Prevention Science and Disability Study was developed at the Faculty of Education and Rehabilitation Sciences of the University of Zagreb as a result of the project of the doctoral study “Development and Evaluation of Prevention and Rehabilitation Developed in the Community” which was realized within the Programme of the National Foundation of Science, Higher Education, and Technological Development of the Republic of Croatia - Support to the Reform of Higher Education - Establishing Third Cycle Programmes of Doctoral Studies (01/10/2005-30/04/2006) and was based on contemporary scientific insights regarding the promotion of health, prevention of mental and behavioural disorders, risk behavior of children and youth, and relationship and support of the society to persons with disabilities.

The aforementioned study is a kind of successor to the earlier postgraduate studies at the Faculty of Education and Rehabilitation Sciences of the University of Zagreb with the difference that was introduced by the Bologna Declaration - international mobility of students and professors, comparison of academic burden on students, comparison of the quality of studies, and recognition of curricula in other European countries. The study was conceived as an interdisciplinary study which will be taught by professors from various faculties of the University of Zagreb, other universities, institutes, and centres in Croatia and abroad.

The study has been taught since the academic year of 2007/2008, following the approval of the Senate of the University of Zagreb (December 12, 2006), when the first generation of doctoral students was enrolled. The programme of study obtained the license from the Ministry of Science, Education and Sports on September 17, 2009.

The second generation of doctoral students was enrolled in the academic year of 2011/2012.

The postgraduate doctoral study Prevention Science and Disability Study is organized in two study programmes:

 1. Prevention Science - Prevention of Mental and Behavioural Disorders and Promotion of Mental Health
  (Head of Programme: Prof. Martina Ferić, PhD),
 2. Study of Disability (Head of Programme: Prof. Rea Fulgosi-Masnjak, PhD)

With regards to the subject modules, the study is organized through three groups of modules:

 • branch module Prevention Science (PZ),
 • branch module Study of Disability (SI),
 • module of methodological and statistic subjects (MSZP)

Some subjects are common for both programmes in their entirety (ZP).

This doctoral study is organized as a full-time study and/or part-time study. The organized teaching is more concentrated in the first years. Already during the first study year the students are given opportunity to address their research interest as early as possible through organized workshops of generic skills and scientific-research methodology, whether by starting the realization of existing scientific projects or by preparing their own research. Students’ Mentors in the writing of the doctoral thesis can be both Croatian and foreign scientists.


The aim of this doctoral study is to train scientists who will in addition to their activities on universities, research centres, and on the levels of state and local authorities (county and local communities), research, develop, and implement specific strategies of promotion, prevention, rehabilitation, and support, notably advocating rights and the meeting of needs of persons with disabilities based on inclusion, citizenship rights, social justice, and international standards of human rights (e.g. through epidemiology studies, longitudinal studies, evaluation studies and cost-effectiveness studies).


 


Head of the doctoral study "Prevention Science and Disability Study":
Prof. Rea Fulgosi-Masnjak, PhD
Phone: +385 (0)1 245 7526
E-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Prof. Martina Ferić, PhD
Phone: +385 (0)1 245 7434
E-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Office for Postgraduate Studies:
Miljenka Hedjever
Phone: +385 (0)1 245 7558
E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.