Međuknjižnična posudba

Usluga međuknjižnične posudbe namijenjena je korisnicima Knjižnice kojima je potrebna građa iz drugih knjižnica u Hrvatskoj te korisnicima drugih knjižnica kojima je potrebna građa Knjižnice. Naplaćuje se prema važećem cjeniku Knjižnice, odnosno knjižnice-pošiljatelja.
NAVEDENI IZNOS UPLAĆUJE SE NA:
IBAN ERF-a: HR8723600001101355137
Model: 00
Poziv na broj: 7515

Posudba građe drugim knjižnicama

Rok korištenja građe posuđene drugim knjižnicama je 4 tjedna, uz mogućnost jednog produljenja na isti rok. Knjižnica može odrediti i kraći rok posudbe (traženost knjige). Fotokopirana i skenirana građa se ne vraća.

Knjižnica koja je građu posudila odgovara za njezino pravovremeno vraćanje te eventualnu nadoknadu troškova oštećenja ili gubitka.

Posudba građe iz drugih knjižnica

Cijena i rok korištenja nabavljene građe ovise o pravilima međuknjižnične posudbe knjižnica iz kojih je građa posuđena.

Korisnik građu smije koristiti isključivo za privatne potrebe u skladu sa Zakonom o autorskim i srodnim pravima.

Sve eventualne troškove oštećenja ili gubitka građe snosi korisnik.

Cjenik

Narudžbe drugih knjižnica

Posudba knjiga

 • posudba građe uz naplatu jednokratne naknade od 30 kn

Fotokopiranje članaka ili poglavlja

 • naknada: cijena fotokopiranja + 10 kn

Skeniranje članaka ili poglavlja

 • naknada: cijena skeniranja

Naručivanje za naše korisnike

Posudba knjiga

 • troškove za nastavno osoblje Fakulteta snosi Fakultet
 • ostali korisnici: posudba građe uz naknadu od 30 kn (ili cijena koju određuje knjižnica-pošiljatelj uvećana za paušal kojim se pokriva trošak poštarine)

Fotokopiranje članaka ili poglavlja

 • naknada: naknada koju odredi knjižnica-pošiljatelj + poštarina

Skeniranje članaka ili poglavlja

 • naknada: naknada koju odredi knjižnica-pošiljatelj

journalsHRRI
Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja
 izlazi od 1996. godine kao slijednik časopisa Defektologija koji je izlazio trideset godina. Izdavanje časopisa financijski podupire i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH.

Časopis izlazi dva puta godišnje. Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja objavljuje izvorne znanstvene radove, prethodna priopćenja, pregledne i stručne radove iz područja edukacijsko-rehabilitacijskih, biomedicinskih, humanističkih te drugih društvenih znanosti, kao i različitih područja umjetnosti povezanih s pitanjima prevencije, dijagnostike i procjene, tretmana i sveobuhvatne podrške u zajednici za osobe s posebnim potrebama i poremećajima u ponašanju. Primarno je usmjerena na objavljivanje suvremenih znanstvenih i stručnih spoznaja o: inkluzivnoj edukaciji i rehabilitaciji osoba s teškoćama u učenju, intelektualnim teškoćama i pervazivnim poremećajima; edukaciji i rehabilitaciji osoba s oštećenjima vida i sluha, motoričkim poremećajima i kroničnim bolestima; komplementarnim i suportivnim art terapijama; logopedskim temama vezanim uz poremećaje komunikacije, jezika, govora i glasa; temama iz socijalne pedagogije i kriminologije vezanim uz poremećaje u ponašanju. Stalne rubrike su i sažeci doktorskih disertacija i magistarskih radova.

Objavljuju se i prikazi knjiga te obavijesti o znanstvenim skupovima. Časopis je po vrsnoći izjednačen s časopisima s međunarodnom recenzijom i indeksiran u više relevantnih međunarodnih bibliografskih baza.

Članci iz časopisa indeksiraju se u:

 1. EBSCO-Rehabilitation & Sports Medicine Source
 2. SCOPUS
 3. ProQuest - Health and Medical Complete
 4. PsycINFO
 5. CSA Linguistics and Language Behavior Abstracts
 6. ERIH - European Reference Index for the Humanities
 7. DOAJ - Directory of Open Access Journals
 8. C.E.E.O.L. - Central and Eastern European Online Library
 9. GESIS SocioGuide
 10. Google Scholar
 11. ScientificCommons
 12. HRČAK

Objavljuje se i mrežno izdanje časopisa na znanstvenom portalu HRČAK, s dostupnim punim tekstom objavljenih članaka.

Upute autorima (.pdf)

Impressum (.pdf)


KSINČasopis Kriminologija i socijalna integracija izdaje Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za poremećaje u ponašanju i Odsjek za kriminologiju, kontinuirano od 1993. godine. Izdavanje časopisa financijski podupire i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH. Časopis izlazi dva puta godišnje.

Časopis je namijenjen objavljivanju, prije svega, znanstvenih i preglednih radova iz područja kriminologije, penologije i poremećaja u ponašanju, a u središte zanimanja stavlja osobe i skupine koje manifestiraju ne samo formalno kriminalno ponašanje nego i poremećaje (probleme) u ponašanju u cjelini. Bavi se poremećajima u ponašanju osoba svih dobnih skupina, dakle, djece, maloljetnika i punoljetnih osoba. S jednakom pozornošću časopis se bavi problemima etiologije i fenomenologije te prevencije, sprečavanja i suzbijanja kriminalnog ponašanja odnosno poremećaja u ponašanju u cjelini. Nastoji okupiti što širi krug istaknutih znanstvenika koji djeluju u brojnim sveučilišnim i drugim institucijama u Republici Hrvatskoj i izvan nje.

Uredništvo nastoji zaprimati tekstove koji će zadovoljiti širok krug korisnika ne samo u znanstvenim krugovima, nego i stručnjaka u službama i institucijama socijalne skrbi, prosvjete, zdravstva, pravosuđa, unutarnjih poslova i organizacija civilnog društva. Časopis je po vrsnoći izjednačen s časopisima s međunarodnom recenzijom i indeksiran u više relevantnih međunarodnih bibliografskih baza.

U 2012. godini časopis je indeksiran u sljedećim bazama:

Objavljuje se i mrežno izdanje časopisa na znanstvenom portalu HRČAK, s dostupnim punim tekstom objavljenih članaka.

Od 2013. godine, časopis "Kriminologija i socijalna itegracija" izdavat će se isključivo u elektronskom obliku na hrvatskom i engleskom jeziku.

Promjena izdavačke politike časopisa "Kriminologija i socijalna itegracija" (.pdf)

Upute autorima (.pdf)


Časopis Logopedija izdaje Hrvatsko logopedsko društvo, Hrvatska udruga za disleksiju i Odsjek za logopediju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta. Časopis je započeo izlaziti 1995. godine. Tiska se u 150 primjeraka.

Teme kojima je časopis usmjeren su iz područja logopedije i područja logopediji srodnih znanosti, a poseban je interes vezan uz komunikaciju, jezik, govor, glas, čitanje i pisanje te naročito odstupanja u ovim područjima.

Radovi koji se prikupljaju mogu biti na hrvatskom i engleskom jeziku. Zbog neredovitoga izlaženja, časopis nije indeksiran. Inicijativom uredništva tijekom 2011. razmotrena je potreba i mogućnosti kontinuiranoga izlaženja te su aktivnosti usmjerene na objavu elektronskoga oblika časopisa u 2012. kao i promjenu i proširenje uredništva stručnjacima iz inozemstva. Učinjene su predradnje za opsežnije prikupljanje radova i stjecanje mogućnosti indeksiranja u bazama.

Publishing

The Faculty of Education and Rehabilitation Sciences has a rather long tradition in publishing papers, both scientific and professional, which are relevant for all fields representing the subject of the activities Faculty’s teachers and its external associates. Having in mind the peculiarities of the profession on one hand and, conditionally speaking, a small number of experts tackling education-rehabilitational issues, and considerable social importance of this problem area and on the other hand, the existence of a specialized edition and journals greatly contributed to the development and cultivation of the profession.

Since December of 2011, the Education-Rehabilitational Edition is comprised of four series - scientific series, professional series, (in its earlier publications, it was called Defectology Edition, which was changed after the Faculty was renamed), handbook series (publications of university handbooks), and series of translations (publications translated from other languages).

So far, 13 books were published in the scientific series, ten of which were published by the Faculty, and three in partnership. A successful cooperation was established with publishers Naklada Slap and Globus, two renown names in the publishing world.

The professional series is made up of 22 published books out of which 18 were published by the Faculty, and 8 in cooperation with other publishers (University Edition Liber, Association of Persons with Hearing Impairments Split, Network of Organisations of Persons with Hearing Impairments, Slap, Jastrebarsko, Alinea, Istria County).

Three journals have been published within the Faculty’s publishing activity: Croatian Review of Rehabilitation Research, Criminology & Social Integration, and Logopedy.

Publikacije i izdanja ERF-a

Popis literature koju je moguće kupiti na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu:


Autor Naslov Cijena
1. T. Sajko, K. Rotim Neurokirurške posljedice bolesti središnjeg živčanog sustava 120,00
2. L. A. Teruggi Jedna škola, dva jezika (.pdf) -
3. A. Buđanovac Ples na žici (.pdf) -
4. G. Ratkajec Gašević,
A. Žižak
Savjetovanje mladih 180,00 kn
5. L. Kiš-Glavaš Rehabilitacija putem pokreta 220,00 kn
6. Z. Poldrugač, D. Bouillet, N. Ricijaš Socijalna pedagogija, znanost, profesija i praksa u Hrvatskoj 150,00 kn
7. Knjiga sažetaka 8. međunarodnog znanstvenog skupa, Zagreb, 27.-29. rujna 2012. 100,00 kn
8. Jelena Kuvač-Kraljević E-potjeh, logopedski test
9. A. Žižak, N. Koller-Trbović Procjena rizika i snaga u funkciji planiranja tretmana 70,00 kn
10. Kuvač-Kraljević, J. Priručnik za prepoznavanje i obrazovanje djece s jezičnim teškoćama poklon
11. Igrić i suradnici Osnove edukacijskog uključivanja 249,00 kn
12. A. Žižak, V. Vizek Vidović,
M. Ajduković
Interpersonalna komunikacija u profesionalnom okruženju 200,00 kn
13. A. Žižak Teorijske osnove intervencija 180,00 kn
14. J. Bašić, S. Grozić Živolić Zajednice koje brinu 30,00 kn
15. Z. Poldrugač, D. Bouillet,
N. Ricijaš
Socijalna pedagogija znanost, profesija i praksa u hrvatskoj 150,00 kn
16. J. Bašić, M. Ferić,
V. Kranželić
Od primarne prevencije do ranih intervencija 90,00 kn
17. A. Žižak, N. Koller-Trbović,
M. Lebedina-Manzoni
Od rizika do intervencija 100,00 kn
18. M. Mejovšek Prema modelu intervencija u kaznenim zavodima 90,00 kn
19. V. Stančić Promišljanja o edukacijsko-rehabilitacijskoj znanosti 110,00 kn
20. A. Došen, Lj. Igrić Unapređivanje skrbi za osobe s mentalnom retardacijom 60,00 kn
21. M. Mejovšek Uvod u penološku psihologiju 120,00 kn
22. M. Mejovšek Uvod u metode znanstvenog istraživanja
(trenutno nije dostupno)
190,00 kn
23. S. Bradarić-Jončić, V. Ivasović Sign language, deaf culture & bilingual education 110,00 kn
24. J. Bašić, N. Koller-Trbović,
S. Uzelac
Poremećaji u ponašanju i rizična ponašanja: pristupi i pojmovna određenja 60,00 kn
25. B. Radovančić Crtice za povijest hrvatske surdologije 60,00 kn
26. N. Koller-Trbović, A. Žižak Participacija korisnika u procesu procjene potreba i planiranja intervencija: socijalnopedagoški pristup 100,00 kn
27. Z. Poldrugač, D. Marušić,
A. Žižak
Poludnevni tretman djece i mladih s poremećajima u ponašanju 80,00 kn
28. M. Lebedina Manzoni Psihološke osnove poremećaja u ponašanju 200,00 kn
29. M. Mejovšek Metode znanstvenog istraživanja
(trenutno nije dostupno)
220,00 kn
30. A. Žižak, N. Koller-Trbović Kvalitativni pristup u društvenim znanostima 100,00 kn
31. I. Jeđud, D. Ustić Mentoriranje i menorski programi 90,00 kn
32. A. Žižak Izazovi grupnog rada 100,00 kn
33. J. Rački Teorija profesionalne rehabilitacije osoba s invaliditetom 110,00 kn
34. H. Marburger Razvoj i koncepti socijalne pedagogije 60,00 kn
35. D. Bouillet Priručnik za diferencirani tretman maloljetnih delinkvenata na temelju konceptualne razine s uputama za upotrebu testa nedovršenih rečenica 50,00 kn
36. Uwe Uhlendorff Socijalnopedagoške dijagnoze III 100,00 kn
37. J. Bašić, B. Hudina,
N. Koller-Trbović, A. Žižak
Integralna metoda - priručnik za odgajatelje i stručne suradnike predškolskih ustanova
/prva knjiga u nizu/
130,00 kn
38. J. Bašić, N. Koller-Trbović,
A. Žižak
Integralna metoda u radu s predškolskom djecom i njihovim roditeljima - teorijski pristup
/druga knjiga u nizu/
70,00 kn
39. A. Žižak, J. Bašić,
N. Koller-Trbović
Integralna metoda u primjeni
/treća knjiga u nizu/
80,00 kn
40. A. Žižak, N. Koller-Trbović Odgoj i tretman u institucijama socijalne skrbi 40,00 kn
41. G. Ritzer Suvremena sociologijska teorija 244,00 kn

1.
J. Bašić-urednica Znanost u defektologiji
(1962.-1997.)
80,00 kn
2. S. Uzelac i suradnici Odgoj i preodgoj djeteta i maloljetnika izvan institucije 40,00 kn
3. S. Uzelac Socijalna edukologija 140,00 kn
4. B.Teodorović, D. Levandovski Odnos roditelja prema djetetu s mentalnom retardacijom 40,00 kn
5. D.Levandovski, B. Teodorović Kako poticati dijete s mentalnom retardacijom:
priručnik za roditelje
60,00 kn
6. Lj. Igrić, R.Fulgosi-Masnjak Aamd: skala adaptivnog ponašanja - priručnik 35,00 kn
7. Lj. Igrić, R.Fulgosi-Masnjak Aamd-skala adaptivnog ponašanja za djecu i odrasle 25,00 kn
8. Lj. Igrić, D.Levandovski Mjerni instrumenti za utvrđivanje obrazovnih
dostignuća učenika usporenog kognitivnog razvoja
40,00 kn
9. D. Levandovski, B. Teodorović,
D. Mišić
Igre za odrasle osobe s mentalnom retardacijom
(trenutno nije dostupno)
80,00 kn
10. D. Levandovski, B. Teodorović Program rada s djecom s teškoćama u razvoju 80,00 kn
11. J. Škrinjar, B. Teodorović Modifikacija ponašanja u radu s osobama s većim teškoćama u razvoju
(trenutno nije dostupno)
60,00 kn
12. B. Teodorović, D. Levandovski,
Lj. Pintarić, L. Kiš-Glavaš
Stimulacija perceptivnih i motoričkih sposobnosti
(trenutno nije dostupno)
50,00 kn
13. L. Kiš-Glavaš, B. Teodorović,
D. Levandovski
Program bazične perceptivno-motoričke stimulacije
(trenutno nije dostupno)
40,00 kn
14. D. Levandovski, D. Bratković Program rehabilitacije putem pokreta
(trenutno nije dostupno)
60,00 kn
15. V. Stančić, F. Tonković, G. Zovko Profesionalna integracija slijepih 35,00 kn
16. B. Brestovci Mucanje:govor, inteligencija, antropometrija, motorika, anksioznost 60,00 kn
17. V. Kovačević, V. Stančić,
M. Mejovšek
Osnove teorije defektologije 70,00 kn
18. G. Zovko Čitanje i pisanje slabovidnih 35,00 kn
19. D. Vuletić Istraživanje govora 60,00 kn
20. G. Zovko Čitanje i pisanje slabovidnih 35,00 kn
21. M. Novosel-Kernic Dijagnosticiranje u defektologiji 70,00 kn
22. B. Radovančić Osnove rehabilitacije slušanja i govora
(trenutno nije dostupno)
135,00 kn
23. V. Poldrugač Upitnik za nalaz defektologa-soc.pedagoga u postupku dijagnosticiranja djece i omladine s poremećajima u ponašanju (undsp)
Priručni materijal za provođenje sociopedagoškog dijagnosticiranja s uputama za primjenu upitnika
(trenutno nije dostupno)
25,00 kn
24. D. Vuletić Test artikulacije
(trenutno nije dostupno)
25,00 kn
25. D. Levandovski, B. Teodorović,
D. Paver
Lista za procjenu ponašanja djece s teškoćama u razvoju predškolske dobi
(trenutno nije dostupno)
15,00 kn
26. D. Vuletić Dijagnostički list 4,00 kn
27. V. Stančić Ispitivanje stavova i vrijednosti u djece niže osnovnoškolske dobi: skala za ispitivanje stavova i vrijednosti, priručnik 30,00 kn
28. V. Stančić Skala za ispitivanje /isp.materijal/ 4,00 kn
29. Lj. Pribanić Čuj, čuj: o djeci i odraslima oštećena sluha 25,00 kn
30. V. Stančić Ispitivanje, socijalnog razvoja u djece niže osnovnoškolske dobi: priručnik za upotrebu dr-2 testa 30,00 kn
31. G. Zovko Peripatologija 1
(trenutno nije dostupno)
90,00 kn
32. M. Singer Kriminologija
(trenutno nije dostupno)
180,00 kn
33. Ž. Grbavac Neurologija
(trenutno nije dostupno)
70,00 kn
34. Ž. Grbavac Neurologija (2 izdanje)
(trenutno nije dostupno)
120,00 kn
35. M. Singer, Lj. Mikšaj-Todorović Maloljetnička delinkvencija 100,00 kn
36. M. Novosel Acadia- test razvoja sposobnosti
Aacadia-priručnik
(trenutno nije dostupno)
25,00 kn
35,00 kn
37. G. Zovko Odgoj izuzetne djece
(trenutno nije dostupno)
90,00 kn
38. A. Zimmerman Matematika za 1. Razred osnovne škole - priručnik za djecu 40,00 kn
39. A. Zimmerman Matematika za 1. Razred osnovne škole - priručnik za nastavnike 40,00 kn

Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja
/izlazi dva puta godišnje/

Urednica:
izv.prof.dr.sc. Jelena Kuvač Kraljević
E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web: hrcak.srce.hr/hrzri

Od 2018. godine izdaje se isključivo u elektronskom obliku na znanstvenom portalu Hrčak

Kriminologija i socijalna integracija
/izlazi dva puta godišnje/

Urednica:
prof.dr.sc. Irma Kovčo Vukadin
E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web: hrcak.srce.hr/ksi

Od 2013. godine izdaje se isključivo u elektronskom obliku na znanstvenom portalu Hrčak

Logopedija
/izlazi dva puta godišnje,
suizdavač: Hrvatsko logopedsko društvo/

Urednica:
doc.dr.sc. Ana Bonetti
E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web: hrcak.srce.hr/logopedija

Od 2014. godine izdaje se isključivo u elektronskom obliku na znanstvenom portalu Hrčak


Potrebno je ispunjenu narudžbenicu zajedno sa dokazom o uplati troškova dostaviti na:

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Znanstveno-učilišni kampus Borongaj
Borongajska cesta 83 f
10 000 Zagreb

U cijenu knjiga/časopisa NISU uračunati troškovi poštarine.

Uplate molimo izvršiti na IBAN ERF-a: HR8723600001101355137

Kontakt osoba:
Jurica Ivšac
Telefon: +385 (0)1 245 7511
E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.