Upisi studenata u I. godinu diplomskog studija u ak. god. 2017./2018.

Uvjeti upisa

EDUKACIJSKA REHABILITACIJA

Upisne kvote za ak. god. 2017./2018.: 70 (državljani RH) + 2 (strani državljani)

Uvjeti upisa na diplomski studij Edukacijska rehabilitacija u ak. god. 2017./2018.

Razredbeni prag primjenjuje se na sve pristupnike i uključuje uvjete od 1. do 3.:

 1. završen preddiplomski sveučilišni studij Rehabilitacija na ERF-u ili
 2. završen preddiplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij psihologije, pedagogije, socijalne pedagogije, predškolskog odgoja i razredne nastave, specijalne edukacije i rehabilitacije, specijalne i rehabilitacijske pedagogije
 3. prosjek ocjena na završenom preddiplomskom sveučilišnom studiju ili integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju iz 1. i 2. uvjeta upisa najmanje 3,50

Sljedeći uvjeti (4. i 5.) primjenjuju se samo na pristupnike koji NISU završili preddiplomski sveučilišni studij Rehabilitacije na ERF-u te su isključujući čimbenici ako ih pristupnici ne zadovolje:

4. potvrda o volontiranju u radu s djecom s teškoćama u razvoju i/ili osobama s invaliditetom u trajanju od najmanje 50 sati

5. potvrda o položenim razlikovnim predmetima:

PODRUČJE INKLUZIVNE EDUKACIJE I REHABILITACIJE

 • Razvoj osoba s intelektualnim teškoćama (3 ECTS-a)
 • Teškoće učenja (4 ECTS-a)
 • Razvoj osoba s poremećajima iz autističnog spektra (4 ECTS-a)
 • Edukacijsko-rehabilitacijska procjena I (4 ECTS-a)
 • Programiranje u rehabilitaciji djece i mladih s intelektualnim teškoćama (4 ECTS-a)
 • Profesionalna rehabilitacija I (4 ECTS-a)

PODRUČJE REHABILITACIJE OSOBA OŠTEĆENA VIDA

 • Programi i metode rada sa slijepim osobama (4 ECTS-a)
 • Programi i metode rada sa slabovidnim osobama (3 ECTS-a)
 • Brailleovo pismo (3 ECTS-a)
 • Peripatologija I (4 ECTS-a)
 • Peripatologija II (3 ECTS-a)

PODRUČJE MOTORIČKIH POREMEĆAJA I ART TERAPIJA

 • Motorički poremećaji, kronične bolesti i sofrologija I (4 ECTS-a)
 • Motorički poremećaji, kronične bolesti i sofrologija II (4 ECTS-a)
 • Rana razvojna rehabilitacija (4 ECTS-a)
 • Kreativna terapija I (2 ECTS-a)

Pristupnici koji ne zadovoljavaju navedene kriterije od 1. do 5. isključuju se iz daljnjeg postupka.

Rang lista pristupnika oblikovat će se prema prosjeku ocjena na temelju zadovoljavanja navedenih uvjeta do popunjenja kvote.

Subvencioniranje participacije u troškovima studija redovitih studenata određuje se odlukom Vlade RH.

Detaljnije informacije dostupne su u Natječaju za upis u I. godinu diplomskog studija u ak. god. 2017./2018. koji raspisuje Sveučilište u Zagrebu na svojim mrežnim stranicama (www.unizg.hr).

NAPOMENA:
Prema čl. 45. Pravilnika o preddiplomskim sveučilišnim i diplomskim sveučilišnim studijima Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta unutar jednake razine obrazovanja nije moguć prijelaz s jednog na drugi studij ERF-a niti s nekog studija sastavnice Sveučilišta u Zagrebu ili nekog drugog sveučilišta na neki od studija ERF-a.

LOGOPEDIJA

Upisne kvote za ak. god. 2017./2018.: 50 (državljani RH) + 0 (strani državljani)

Uvjeti upisa na diplomski studij Logopedija u ak. god. 2017./2018.

Razredbeni prag primjenjuje se na sve pristupnike i uključuje uvjete 1. i 2.:

 1. završen preddiplomski sveučilišni studij logopedije:
  a) završen preddiplomski sveučilišni studij Logopedija na ERF-u - 20 bodova
  b) završen drugi preddiplomski sveučilišni studij logopedije - 10 bodova
  Bodovi navedeni u 1. uvjetu upisa temelje se na stečenim kompetencijama.
 2. prosjek ocjena na završenom preddiplomskog sveučilišnom studiju logopedije (1. uvjet upisa, toč. a i b)  3,50 i više - prosjek se pretvara u bodove (1:1)

Sljedeći uvjeti upisa (3.,4. i 5.) primjenjuju se na pristupnike koji NISU završili preddiplomski sveučilišni studij Logopedija na ERF-u te su isključujući čimbenici ako ih pristupnici ne zadovolje:

3. potvrda liječnika školske medicine – isključujući kriterij / dio natječajne dokumentacije - zadovoljava/ ne zadovoljava
Potvrda liječnika školske medicine na Obrascu objavljenom na mrežnim stranicama ERF-a-razmatra se kao osnova za odluku Povjerenstva ERF-a o zadovoljavanju/nezadovoljavanju uvjeta uz ispunjavanje uvjeta 4. i 5.

4. provjera jezično-govorno-glasovnog statusa - položena/nepoložena
Nepoložena provjera isključuje pristupnika iz daljnjeg postupka.

5. provjera poznavanja hrvatskog jezika (pismena i usmena) - položena/nepoložena
Provjera navedena u 5. uvjetu upisa smatrat će se položenom ako pristupnik ostvari minimalno 60% od ukupno mogućih 100 bodova.

Pristupnici koji ne zadovoljavaju navedene kriterije od 1. do 5. isključuju se iz daljnjeg postupka.

Rang lista pristupnika oblikovat će se prema bodovima iz 1. i 2. uvjeta do popunjenja kvote.

Subvencioniranje participacije u troškovima studija redovitih studenata određuje se odlukom Vlade RH.

Detaljnije informacije dostupne su u Natječaju za upis u I. godinu diplomskog studija u ak. god. 2017./2018. koji raspisuje Sveučilište u Zagrebu na svojim mrežnim stranicama (www.unizg.hr).

NAPOMENA:
Prema čl. 45. Pravilnika o preddiplomskim sveučilišnim i diplomskim sveučilišnim studijima Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta unutar jednake razine obrazovanja nije moguć prijelaz s jednog na drugi studij ERF-a niti s nekog studija sastavnice Sveučilišta u Zagrebu ili nekog drugog sveučilišta na neki od studija ERF-a.

SOCIJALNA PEDAGOGIJA

Upisne kvote za ak. god. 2017./2018.: 50 (državljani RH) + 2 (strani državljani)

Uvjeti upisa na diplomski studij Socijalna pedagogija u ak. god. 2017./2018.

Razredbeni prag primjenjuje se na sve pristupnike i uključuje uvjete 1. i 2.:

 1. završen preddiplomski sveučilišni studij socijalne pedagogije ili
 2. završen preddiplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij psihologije, socijalnog rada, sociologije ili pedagogije

Sljedeći uvjeti upisa (3. i 4.) primjenjuju se na pristupnike koji NISU završili preddiplomski sveučilišni studij Socijalna pedagogija na ERF-u te su isključujući čimbenici ako ih pristupnici ne zadovolje:

3. potvrda o položenim razlikovnim predmetima:

 • Osnove socijalne pedagogije (4 ECTS-a)
 • Fenomenologija poremećaja u ponašanju (6 ECTS-a)
 • Kriminologija delinkvencije mladih (6 ECTS-a)
 • Teorije prevencije I (2 ECTS-a)
 • Grupni pristup u socijalnopedagoškim intervencijama (7 ECTS-a)
 • Uvod u kriminologiju (5 ECTS-a)
 • Penologija I (3 ECTS-a)
 • Uvod u penološku rehabilitaciju (4 ECTS-a)
 • Kazneno izvršno pravo i penologija I (4 ECTS-a)
 • Penološka psihologija I (3 ECTS-a)

4. potvrda liječnika školske medicine – isključujući kriterij / dio natječajne dokumentacije - zadovoljava/ ne zadovoljava
Potvrda liječnika školske medicine na Obrascu objavljenom na mrežnim stranicama ERF-a-razmatra se kao osnova za odluku Povjerenstva ERF-a o zadovoljavanju/nezadovoljavanju uvjeta uz ispunjavanje uvjeta 3.

Pristupnici koji ne zadovoljavaju navedene kriterije od 1. do 4. isključuju se iz daljnjeg postupka.

Rang lista pristupnika oblikovat će se prema prosjeku ocjena na završenom preddiplomskom sveučilišnom studiju ili integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju iz toč.1. i 2. uvjeta upisa temeljem zadovoljavanja navedenih uvjeta do popunjenja kvote.

Subvencioniranje participacije u troškovima studija redovitih studenata određuje se odlukom Vlade RH.

Detaljnije informacije dostupne su u Natječaju za upis u I. godinu diplomskog studija u ak. god. 2017./2018. koji raspisuje Sveučilište u Zagrebu na svojim mrežnim stranicama (www.unizg.hr).

NAPOMENA:
Prema čl. 45. Pravilnika o preddiplomskim sveučilišnim i diplomskim sveučilišnim studijima Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta unutar jednake razine obrazovanja nije moguć prijelaz s jednog na drugi studij ERF-a niti s nekog studija sastavnice Sveučilišta u Zagrebu ili nekog drugog sveučilišta na neki od studija ERF-a.

Prijava za upis

Prijave za upis podnose se u Studentskoj referadi za preddiplomske i diplomske studije ERF-a.

Prijava za Natječaj treba sadržavati:

 1. Ispunjen Obrazac za prijavu na Natječaj za upis u I. godinu sveučilišnog diplomskog studija.
 2. Svjedodžbu ili uvjerenje (ne odnosi se na studente ERF-a) o završenom preddiplomskom sveučilišnom studiju i/ili integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju.
  Strani državljani trebaju priložiti rješenje o akademskom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u svrhu nastavka obrazovanja.
 3. Prijepis ocjena s prosjekom
  Studenti ERF-a mogu potvrdu s prijepisom ocjena ispisati sami na Studomatu koji se nalazi pored dvorane P2,
 4. Rodni list s OIB-om (izvornik ili ovjerena preslika ili e-Rodni list iz sustava e-Građani),
 5. Domovnicu (izvornik ili ovjerena preslika ili e-Domovnica iz sustava e-Građani). Strani državljani trebaju priložiti dokaz o državljanstvu.
 6. Pristupnici koji imaju mogućnost ostvariti pravo upisa u statusu redovitih studenata izvan odobrene upisne kvote trebaju priložiti odgovarajuću dokumentaciju na temelju koje ostvaruju to pravo.
 7. Studentsku ispravu (indeks) u kojoj je evidentiran preddiplomski studij (samo studenti ERF-a).

Za diplomski studij Edukacijska rehabilitacija pristupnici koji nisu završili preddiplomki studij Rehabilitacija na ERF-u prilažu i:

 1. potvrdu o volontiranju u radu s djecom s teškoćama u razvoju i/ili osobama s invaliditetom u trajanju od najmanje 50 sati,
 2. potvrdu o položenim razlikovnim predmetima

Strani državljani (ako nisu završili preddiplomski studij ERF-a) trebaju priložiti i potvrdu o poznavanju hrvatskog jezika minimalno na razini B2.

Za diplomski studij Logopedija pristupnici koji nisu završili preddiplomski studij Logopedija na ERF-u prilažu i:

 1. potvrdu liječnika školske medicine
  Molimo koristiti sljedeći obrazac:
  Potvrda nadležnog školskog liječnika za studij LOGOPEDIJA
 2. Pristupnici koji nisu završili preddiplomski sveučilišni studij Logopedija na ERF-u obvezni su platiti troškove dodatne provjere jezično-govorno-glasovnog statusa u iznosu od 250,00 kn.
  Pristupnici uplatu mogu izvršiti na:
  IBAN broj ERF-a: HR8723600001101355137
  Poziv na broj: OIB pristupnika
  Opis plaćanja: Troškovi dodatne provjere 2017/18

Za diplomski studij Socijalna pedagogija pristupnici koji nisu završili preddiplomski studij Socijalna pedagogija na ERF-u prilažu i:

 1. potvrdu liječnika školske medicine
  Molimo koristiti sljedeći obrazac:
  Potvrda nadležnog školskog liječnika za studij SOCIJALNA PEDAGOGIJA
 2. potvrdu o položenim razlikovnim predmetima navedenima u 3. uvjetu upisa na diplomski sveučilišni studij Socijalna pedagogija,

Strani državljani (ako nisu završili preddiplomski studij ERF-a) trebaju priložiti i potvrdu o poznavanju hrvatskog jezika minimalno na razini B2.

VAŽNI DATUMI:

18. rujna 2017. (09:00 – 12:00 h)
Prijava pristupnika na Natječaj za upis u I. godinu diplomskog studija Edukacijska rehabilitacija (svi) i za studij Logopedija (od početnog slova prezimena A do H)

19. rujna 2017. (09:00 – 12:00 h)
Prijava pristupnika na Natječaj za upis u I. godinu diplomskog studija Logopedija (od početnog slova prezimena I do Ž) i za studij Socijalna pedagogija (svi)

NAPOMENA: Nepotpune i nepravovremeno podnesene prijave za upis neće se razmatrati i uvažavati.

20. rujna 2017. (09:00 h)
Provjera uvjeta za diplomski studij Logopedija za pristupnike s drugih studija (održava se bez posebnog poziva)

22. rujna 2017.
Objava privremene rang liste pristupnika

48 sati nakon objave Privremene rang liste
Žalbe na privremenu rang listu pristupnika (isključivo e-mailom na adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

25. rujna 2017.
Objava završne rang liste pristupnika

27. rujna 2017.
Upis na Diplomski sveučilišni studij Edukacijska rehabilitacija

28. rujna 2017.
Upis na Diplomski sveučilišni studij Logopedija

29. rujna 2017.
Upis na Diplomski sveučilišni studij Socijalna pedagogija

Dodatne informacije moguće je dobiti u Studentskoj referadi ERF-a na tel: 01 245 7532.

Upisi na studije

Upisi u I. godinu diplomskih studija u ak. god. 2016./2017. prema završnim listama s poretkom pristupnika održat će se prema sljedećem rasporedu:

SRIJEDA, 27.9.2017. u 8:30 sati:
Studij EDUKACIJSKA REHABILITACIJA - pristupnici do rednog broja 30 na rang listi

SRIJEDA, 27.9.2017. u 11:00 sati:
Studij EDUKACIJSKA REHABILITACIJA - pristupnici od rednog broja 31 nadalje na rang listi

ČETVRTAK, 28.9.2017. u 8:30 sati
Studij LOGOPEDIJA - pristupnici do rednog broja 25 na rang listi

ČETVRTAK, 28.9.2017. u 10:30 sati
Studij LOGOPEDIJA - pristupnici od rednog broja 26 nadalje na rang listi

PETAK, 29.9.2017. u 8:30 sati
Studij SOCIJALNA PEDAGOGIJA - pristupnici do rednog broja 20 na rang listi

PETAK, 29.9.2017. u 10:00 sati
Studij SOCIJALNA PEDAGOGIJA - pristupnici od rednog broja 21 nadalje na rang listi

Detaljne informacije o postupku upisa dostupne su u nastavku u Uputama za upis u I. godinu diplomskog studija ak.god. 2017./2018.