Odluka o rasporedu i evidenciji radnog vremena zaposlenika Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Temeljem članka 5. Zakona o radu (NN 93/14 i 128/17), članka 26. Statuta Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i članka 8. Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima (NN 73/17) dekanica fakulteta na sjednici Dekanskog kolegija održanoj 5. veljače 2021. donijela je Odluku o rasporedu i evidenciji radnog vremena zaposlenika Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Odluka o rasporedu i evidenciji radnog vremena zaposlenika Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu stupa na snagu istekom osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Fakulteta i na mrežnoj stranici Fakulteta.