Natječaj za izbor izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor (1 izvršitelj) i prijam u radni onos zaposlenika na radno mjesto: stručni suradnik u Centru za rehabilitaciju (1 izvršitelj) i namještenik - spremačica (1 izvršitelj)

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, raspisuje
NATJEČAJ za izbor

1. jednog (1) izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanjuizvanredni profesor u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Logopedija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za logopediju (Suglasnost Kl: 100-01/19-03/280, Ur.broj: 380-012/246-19-2 od 30. srpnja 2019.),

Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07,45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), uvjete Rektorskog zbora te uvjete propisane Statutom Sveučilišta u Zagrebu i Statutom Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti:

 1. životopis,
 2. preslike odgovarajućih diploma/potvrda,
 3. dokaz o državljanstvu (preslika domovnice), te
 4. dokaze o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti.

Životopis i popis radova treba priložiti i u elektroničkom obliku, na CD-u.

Za prijam zaposlenika u radni odnos:

2. jednog (1) izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik (određene struke ili za određene poslove), u Centru za rehabilitaciju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu (zamjena), (Suglasnost Kl: 100-01/18-03/653, Ur.broj: 380-012/246-19-4 od 14. lipnja 2019.)

Uvjeti:

 • završen preddiplomski sveučilišni i diplomski sveučilišni studij odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij logopedije

Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti:

 1. životopis,
 2. preslike odgovarajuće/ih diplome/a,
 3. dokaz o državljanstvu (preslika domovnice)

3. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto IV. vrste - namještenik - spremačica, na određeno vrijeme do godinu dana, u nepunom radnom vremenom (pola radnog vremena)

Uvjeti:

 • niža stručna sprema ili osnovna škola
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

Radno vrijeme: isključivo (samo) subotom i nedjeljom (od 08:00 do 18:00)

Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti:

 1. životopis,
 2. dokaz o stručnoj spremi,
 3. dokaz o državljanstvu (preslika domovnice),
 4. elektronički zapis o radno pravnom statusu i/ili drugi odgovarajući dokaz o stečenom radnom iskustvu.

Svi pristupnici obvezni su u prijavi na natječaj jasno naznačiti točku natječaja na koju se prijavljuju, odnosno radno mjesto za koje se prijavljuju, jer u suprotnom molbe neće biti uzete u razmatranje.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu.

Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. st. 1. - 3. i čl. 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17; poveznica:https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji) da dostave dokaze u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Strani državljani dužni su priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredno znanje).

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijave/prijava na točku 1. ovog natječaja je 30 dana, a na točke 2. i 3. točku 8 dana od dana posljednje objave.

Prijave se podnose poštom ili osobno na sljedeću adresu:

Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Borongajska cesta 83f
10 000 Zagreb

Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u propisanom roku.

Poništenje dijela natječaja za prijam zaposlenika u radni odnos: stručni suradnik za studentska pitanja (1 izvršitelj), računovodstveni referent – financijski knjigovođa (1 izvršitelj) i spremačica (2 izvršitelja)

Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, objavljuje
PONIŠTENJE DIJELA NATJEČAJA

Poništava se dio natječaja za prijam zaposlenika u radni odnos, objavljenog dana 30. kolovoza 2019. godine u Narodnim novinama broj 81, na web stranici Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, te na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u dijelu koji se odnosi na radna mjesta:

3. na radno mjesto položaj IV. vrste - namještenik - spremačica, u Centru za rehabilitaciju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na određeno vrijeme do godinu dana, s punim radnim vremenom, 1 izvršitelj m/ž

Uvjeti:

 • osnovnoškolsko obrazovanje
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

Obvezan probni rad u trajanju od mjesec dana.

4. na radno mjesto položaj IV. vrste - namještenik - spremačica, na određeno vrijeme do godinu dana, s punim radnim vremenom, 1 izvršitelj m/ž

Uvjeti:

 • osnovnoškolsko obrazovanje
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

Obvezan probni rad u trajanju od mjesec dana.

Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Zagreb, Borongajska cesta 83 f

Natječaj za prijam zaposlenika u radni odnos na radno mjesto informatičar (1 izvršitelj)

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, raspisuje
NATJEČAJ za izbor

1. na radno mjesto informatičar – na određeno vrijeme (do jedne godine), s punim radnim vremenom, 1 izvršitelj m/ž

Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • završen diplomski sveučilišni studij, smjer informatičkog usmjerenja
 • poznavanje rada u ISVU i LDAP sustavu
 • aktivno znanje engleskog jezika
 • najmanje 2 godine radnog iskustva rada na istim ili srodnim poslovima

Prednost na natječaj imaju pristupnici koji:

 • iskustvo na istim ili srodnim poslovima u visokoškolskoj ustanovi

Uz pisanu prijavu na natječaj prilaže se:

 • životopis
 • domovnica ili dokaz o državljanstvu neke druge države,
 • preslika odgovarajuće diplome/odgovarajućih diploma,
 • dokazi o ostalim traženim uvjetima/prednostima, ako je primjenjivo.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu.

Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. st. 1. - 3. i čl. 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17; poveznica:https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji) da dostave dokaze u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Strani državljani dužni su priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredno znanje).

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave se podnose u roku od osam (8) dana od dana posljednje objave natječaja na adresu:
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Znanstveno-učilišni kampus Borongaj
Borongajska cesta 83f
10000 Zagreb

Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u zakonskom roku.

Natječaj za prijam zaposlenika u radni odnos: stručni suradnik za studentska pitanja (1 izvršitelj), računovodstveni referent – financijski knjigovođa (1 izvršitelj) i spremačica (2 izvršitelja)

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, raspisuje
NATJEČAJ za izbor

1. na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik za studentska pitanja u Tajništvu Fakulteta, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, 1 izvršitelj m/ž

Uvjeti:

 • završen preddiplomski sveučilišni i diplomski sveučilišni odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni (dodiplomski) studij prava
 • znanje engleskog jezika u pismu i govoru
 • najmanje godinu dana radnog iskustva u struci

Prednost:

 • radno iskustvo na istim ili srodnim poslovima u visokoškolskoj ustanovi
 • poznavanje rada na računalnoj aplikaciji ISVU

Obvezan probni rad u trajanju od tri mjeseca.

2. na radno mjesto III. vrste računovodstveni referent – financijski knjigovođa, na određeno vrijeme do godinu dana (povećan opseg poslova), u punom radnom vremenu, 1 izvršitelj m/ž

Uvjeti:

 • srednja stručna sprema ekonomskog smjera
 • dobro poznavanje obračuna plaća (COP obavezno) i drugog dohotka te blagajničko poslovanje
 • poznavanje proračunskog računovodstva
 • najmanje godinu dana radnog iskustva

Obvezan probni rad u trajanju od mjesec dana.

3. na radno mjesto položaj IV. vrste - namještenik - spremačica, u Centru za rehabilitaciju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na određeno vrijeme do godinu dana, s punim radnim vremenom, 1 izvršitelj m/ž

Uvjeti:

 • osnovnoškolsko obrazovanje
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

Obvezan probni rad u trajanju od mjesec dana.

4. na radno mjesto položaj IV. vrste - namještenik - spremačica, na određeno vrijeme do godinu dana, s punim radnim vremenom, 1 izvršitelj m/ž

Uvjeti:

 • osnovnoškolsko obrazovanje
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

Obvezan probni rad u trajanju od mjesec dana.

Svi pristupnici obvezni su u prijavi na natječaj jasno naznačiti točku natječaja na koju se prijavljuju, odnosno radno mjesto za koje se prijavljuju.

Uz pisanu prijavu na natječaj prilaže se:

 1. životopis
 2. domovnica ili dokaz o državljanstvu neke druge države,
 3. elektronički zapis o radnopravnom statusu
 4. preslika odgovarajuće svjedodžbe/diplome,
 5. dokazi o ostalim traženim uvjetima/prednostima, ako je primjenjivo.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu.

Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. st. 1. - 3. i čl. 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17; poveznica:https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji) da dostave dokaze u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Strani državljani dužni su priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredno znanje).

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijave/prijava na navedene točke ovog natječaja je do (zaključno s) 9. rujna 2019. godine

Prijave se podnose poštom ili osobno na sljedeću adresu:

Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Borongajska cesta 83f
10 000 Zagreb

Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u propisanom roku.

Natječaj za izbor zaposlenika na radno mjesto - položaj I. vrste – rukovoditelj (šef) odsjeka u područnoj službi (Tajnik/ica) (1 izvršitelj) i radno mjesto stručni suradnik za administrativne poslove na projektu ERF – LOSPER (1 izvršitelj)

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, raspisuje
NATJEČAJ za izbor

1. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto - položaj I. vrste – rukovoditelj (šef) odsjeka u područnoj službi, interni naziv: Tajnik/ica, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Suglasnost Sveučilišta u Zagrebu: Klasa: 100-01/19-03/05, Urbroj: 380-012/246-19-2)

Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava (dipl.iur./mag.iur)
 • najmanje pet godina radnog iskustva u struci

Prednost na natječaj imaju pristupnici koji:

 • imaju radno iskustvo u struci, u području znanosti i visokog obrazovanja
 • imaju važeći certifikat u području javne nabave
 • su pohađali edukacije/radionice/stručna usavršavanja u svrhu stjecanja znanja i iskustva u različitim područjima bitnima za rad u sustavu znanosti i visokog obrazovanja
 • poznaju engleski jezik u govoru i pismu
 • poznaju rad na računalu (MS Office)

2. jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste - stručni suradnik za administrativne poslove na projektu „Unaprjeđenje kvalitete studija Logopedije, Socijalne pedagogije i Edukacijske rehabilitacije (ERF – LOSPER)“, 1 izvršitelj, na određeno vrijeme, od 15 mjeseci, u punom radnom vremenu, uz probni rad od tri mjeseca

Početak radnog odnosa: 1. rujna 2019. godine.

Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • završen diplomski studij društvenog ili humanističkog područja
 • znanje engleskog jezika - minimalno razina B2
 • napredno poznavanje korištenja Office paketa (Excel, Word)
 • najmanje 1 godina iskustva u obavljanju administrativnih poslova

Prednosti:

 • iskustvo rada na projektima (europski strukturni fondovi)
 • završena edukacija za vođenje EU projekata
 • iskustvo rada u visokom obrazovanju
 • znanje engleskog jezika na C1 ili C2 razini

Uz pisanu prijavu na natječaj prilaže se:

 • životopis
 • domovnica ili dokaz o državljanstvu neke druge države,
 • preslika odgovarajuće diplome/odgovarajućih diploma,
 • dokazi o ostalim traženim uvjetima/prednostima, ako je primjenjivo.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu.

Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. st. 1. - 3. i čl. 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17; poveznica:https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji) da dostave dokaze u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Svi pristupnici obvezni su u prijavi na natječaj jasno naznačiti točku natječaja na koju se prijavljuju, odnosno radno mjesto za koje se prijavljuju.

Strani državljani dužni su priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredno znanje).

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave se podnose u roku od osam (8) dana od dana posljednje objave natječaja na adresu:
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Znanstveno-učilišni kampus Borongaj
Borongajska cesta 83f
10000 Zagreb

Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u zakonskom roku