Logotype

BRZI LINKOVI

Reakreditacija
Opširnije...

Kvaliteta
Opširnije...

Međunarodna suradnja
Opširnije...

Kako do nas
Opširnije...

Ispitni rokovi

ispitni rokovi za tekuću akademsku godinu.
Opširnije...

Rezultati ispita

rezultati ispita i kolokvija.
Opširnije...

Nastavnički portal

Prijava na nastavnički portal.
Prijavi se...

Prijava ispita

Prijava na studomat.
Prijavi se...

Webmail

Prijava na webmail.
Prijavi se...

 

 

 

 

 

 

Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Borongajska cesta 83f

Preddiplomski studij Logopedije

Studij logopedije osposobljava stručnjake za rad na prevenciji, detekciji, dijagnosticiranju i tretmanu poremećaja humane komunikacije pod kojom se podrazumijevaju svi oni procesi i funkcije koji su povezani s produkcijom govora, te s percepcijom i produkcijom oralnoga i pisanoga jezika, kao i oblicima neverbalne komunikacije. Osposobljava stručnjake za rad na prevenciji, dijagnostici i rehabilitaciji poremećaja komunikacije, jezika, govora i glasa (poremećaja izgovora, poremećaja fluentnosti govora, jezičnih poremećaja - usporeni jezični razvoj, afazije i drugi neurogeni i neurološki poremećaji jezika -  dysarthria, apraxia ,  poremećaja pisanog jezika - dyslexia, dysgraphia, poremećaja koji pogađaju matematičko i logičko rezoniranje – akalkulia, poremećaja glasa, poboljšanja komunikacijskih vještina i učinkovitosti - poboljšavanje glasovnih kvaliteta kod vokalnih profesionalaca, rad s osobama iz dvojezičnih sredina i sl.) svih dobnih skupina.

Nadalje, osposobljava stručnjake za rad na prevenciji, dijagnostici i rehabilitaciji poremećaja verbalne i neverbalne komunikacije u osoba s posebnim potrebama (mentalnom retardacijom, cerebralnom paralizom i kroničnim bolestima, sljepoćom i slabovidnošću, autizmom);  za rada na rehabilitaciji slušanja jezika i govora osoba oštećenja sluha, za rad na prevenciji, dijagnostici i rehabilitaciji poremećaja  oralno- laringealnih funkcija (gutanje), za rad u terapiji održavanja komunikacije osoba s cerebralnim poremećajima koji prate starenje, te za rad na odabiru i razvoju podupirućih i alternativnih komunikacijskih sustava.

Logoped se osposobljava i za edukacijski rad i daljnje znanstveno usavršavanje.

Logoped se osposobljava za rad u centrima za rehabilitaciju slušanja i govora, centrima za medicinsku rehabilitaciju, centrima i posebnim ustanovama za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju, otorinolaringološkim, neurološkim, psihijatrijskim, audiološkim, fonijatrijskim i pedijatrijskim klinikama, ustanovama za mentalno zdravlje i savjetovalištima, gerijatrijskim ustanovama, predškolskim ustanovama, osnovnim školama, školskim dispanzerima, privatnoj praksi, istraživačkim centrima i dr.

Obnovljeni nastavni plan i program preddiplomskog
studijskog programa Logopedija (2010.)

Izvedbeni plan nastave za preddiplomske i diplomske
studijske programe ak. god. 2013./2014.

Silabusi preddiplomskog studijskog programa Logopedija

 
Design by Free Web Templates